Mat och måltider

Matens betydelse för att nå en hållbar utveckling har blivit allt tydligare. Stockholms stad har som stor organisation med en stor konsumtion av livsmedel en viktig roll.

Det som serveras inom stadens verksamheter inverkar på folkhälsa och välbefinnande och påverkar klimatet och miljön. Varje dag serveras mat till mer än 160 000 barn och elever i stadens förskolor och skolor. Därtill kommer det som serveras på fritidsgårdar och dagverksamheter, i hemtjänsten och på stadens äldreboenden. Därför spelar stadens arbete med mat och måltider en stor roll för hållbar utveckling.

Stockholms stads arbete med att minska matsvinnet ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Det avfall som ändå uppstår ska samlas in och tas om hand på ett resurseffektivt sätt och målet för stadens arbete är att år 2021 ska 70 procent av allt matavfall ska samlas in – en ökning med mer än 400 procent jämfört med 2015 (16 procent).

Stockholms stad ska bidra till bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan genom de livsmedel och måltider som köps in, produceras och serveras i stadens verksamheter.  Staden ska vara en föregångskommun där invånarna vet att de får god, näringsriktig och säker mat. Stadens måltidsverksamheter ska medverka till att invånare och besökare har ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Genom upphandling och inköp kan staden påverka branschens aktörer.

C40:s Good Food Cities Declaration

Den 10 oktober 2019 skrev Stockholms stad tillsammans med 13 städer i nätverket C40 under deklarationen Good Food Cities Declaration. Deklarationen uppmärksammar behoven av förändring i det globala matsystemet och våra matvanors stora påverkan på klimatet. Deklarationen innehåller följande områden:

  • upphandling för att säkra hållbar matförsörjning
  • arbete för en övergripande ökning av sunda växtbaserade livsmedel
  • minskning av matsvinnet och avfallet med 50 procent till 2030 jämfört med 2015 års nivåer
  • arbete tillsammans med invånare, företag, offentliga institutioner och andra organisationer för att utveckla en gemensam strategi och tillsammans uppnå målen på ett fullständigt och rättvist sätt.

Skolmjölksstöd

En del av stadens förskolor och skolor tar emot skolmjölksstöd. Det betyder att mjölken som serveras delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet.

Organisation

Stadsledningskontoret ansvarar för den strategiska styrningen och samordningen av stadens arbete såväl med den övergripande strategin för mat som för inköp och upphandling.

Styrande dokument

God, hälsosam och klimatsmart mat – Matstrategi för Stockholms stad lägger fast stadens övergripande inriktning och ska ge tydlig vägledning och lägga grunden för ökad insikt och kunskap hos stadens medarbetare, brukare och stockholmare. Strategin behandlar mat utifrån sex olika perspektiv: God, Näringsriktig, Hållbar, Integrerad, Trivsam och Säker. Dessa delar bildar tillsammans en helhet för måltiden och måltidsupplevelsen.

God, hälsosam och klimatsmart mat – Matstrategi för Stockholms stad (pdf)

Uppdaterad