Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret biträder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras uppdrag att effektivt leda och samordna hela Stockholms stads verksamhet.

Stadsledningskontorets uppdrag att styra, utveckla och samordna stadens verksamhet utifrån majoritetens budget sker i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. I uppdraget ingår att säkerställa sunda finanser i staden på både kort och lång sikt genom en aktiv ekonomistyrning.

Stadsledningskontoret analyserar och följer stadens utveckling på ett strategiskt plan för att kunna lämna råd och förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om förbättringar. Stadsledningskontoret samordnar stora projekt och ärenden som involverar flera nämnder eller förvaltningar samt främjar innovationsarbete och samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.

Organisation

Arbetet på stadsledningskontoret leds av stadsdirektören Fredrik Jurdell. Stadsledningskontoret består av en stab och åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Stadsdirektören leder och fördelar arbetet inom kontoret, svarar för övergripande frågor samt ansvarar för verksamheten inom sitt verksamhetsområde inför kommunstyrelsen, dess utskott och beredningar.

Stadsdirektörens kansli leder arbetet med att utveckla strukturer och organisation för att underlätta stadens innovationsarbete.

Staben håller samman stadsledningskontorets arbete med politiska uppdrag och kontorets övergripande strategiska planering samt är ett stöd till stadsdirektören och biträdande stadsdirektörer. I ansvaret ingår

 • samordning av kontorets ärendeflöde samt stöd i arbetet med att effektivisera interna processer
 • samordning av kontorets verksamhetsplanering och uppföljning
 • stadens strategiska samarbete med akademi och högre utbildning i regionen
 • stöd till och ledning av vissa strategiska projekt
 • utformning och samordning av stadens strategiska samarbete med Region Stockholm och andra kommuner
 • omvärldsbevakning, samhällsanalys och utredningar
 • uppföljning av stadens vision 2040.

Till enheten hör också stadens ombudsmän; barnombudsmannen, funktionshindersombudsmannen och äldreombudsmannen. 

Arbetet leds av stabschefen.

E-post: Funktion.Staben.SLK@stockholm.se

Välfärdsavdelningen ansvarar för styrning och uppföljning av välfärdssektorn samt stadens kvalitets- och innovationsarbete. Avdelningen ansvarar även för stadens statistik.

Därutöver ingår ansvar för

 • internkontroll
 • brukarundersökningar
 • arbetet mot våldsbejakande extremism
 • förebyggande trygghetsarbete
 • kontakter med civilsamhället
 • mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet
 • nationella minoriteter
 • trygghetsinvesteringar
 • samordning av arbetet med boende för nyanlända
 • samordning av frågor kopplade till arbetet med Agenda 2030.

Verksamheten leds av avdelningschefen.

E-post: valfard.slk@stockholm.se

E-post för frågor om stadens arbete med Agenda 2030: funktion.agenda2030.slk@stockholm.se

Avdelningen samordnar stadens bostadsbyggande och klimatarbete. Vidare samordnar avdelningen stora infrastrukturprojekt, ansvarar för kommunkoncernens investeringar tillsammans med finansavdelningen samt har en samordnande roll i förhandlingar med externa parter.

Verksamheten leds av avdelningschefen.

E-post: funktion.stadsutveckling.slk@stockholm.se

Avdelningen samordnar Stockholms stads säkerhetsarbete och ansvarar bland annat för övergripande samordning av stadens arbete med

 • krisberedskap
 • civilt försvar
 • säkerhetsskydd
 • personsäkerhetsfrågor
 • olycksförebyggande arbete.

Avdelningen organiserar också stadens Tjänsteperson i beredskap (TiB) och ansvarar för samordning av stadsövergripande ordningsvakter och trygghetskameror samt stadens del i Samverkan Stockholmsregionen.

Verksamheten leds av säkerhetsdirektören.

E-post: sakerhet.slk@stockholm.se

Avdelningen upprättar och följer upp stadens budget, ansvarar för redovisning, bokslut och årsredovisning, finansstrategi samt internbank. Ekonomistyrning, uppföljning av effektivitet, övergripande analyser av den ekonomiska utvecklingen, bevakning och utredning av frågor som är strategiska för staden är andra viktiga områden.

Avdelningen gör ekonomiska kommunkoncernanalyser och utvärderingar samt har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunkoncernens ekonomi- och koncernrapporteringssystem. Vidare ansvarar avdelningen för strategiska upphandlingsfrågor och för de förvaltningsinterna ekonomi- och upphandlingsfunktionerna.

Avdelningen leds av ekonomidirektören.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Avdelningen ska genom förvaltning och utveckling säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv stadsgemensam it-miljö. Detta uppdrag är även en förutsättning för förvaltningars och bolags utvecklingsarbete för en smart och uppkopplad stad. I detta uppdrag finns ett nära samarbete med stadens centrala systemägare. 

I samverkan med övriga avdelningar på stadsledningskontoret ska avdelningen för it och digitalisering bereda styrdokument och riktlinjer inom it- och digitaliseringsområdet, samt medverka i uppföljningen av dessa. Avdelningen ska fortsätta utveckla leverantörsstyrningen för framtiden.

Vidare ska avdelningen stödja förvaltningar, bolag och övriga delar av stadsledningskontoret, som har verksamhetsansvaret, i deras digitaliseringsarbete genom framtagande av gemensamma arbetssätt, kompetensutveckling och rådgivning.

Avdelningen leds av it-direktören.

E-post: funktion.it@stockholm.se

Avdelningen ger service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt åt rotlar och partikanslier.

I ansvaret ingår den formella granskningen av ärenden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar i och att föra protokoll vid deras sammanträden. Därtill ingår ansvar för kommunstyrelsens ärende-, dokument- och informationshantering.

Avdelningen lämnar juridisk rådgivning till stadens nämnder, förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Avdelningen gör rättsutredningar och är ombud i förhandlingar i och utanför domstolar samt håller utbildningar, upprättar och granskar avtal samt deltar i beredningsarbetet.

Avdelningen arbetar även i utvecklingsprojekt inom ärende-, dokument- och informationshantering och förvaltar stadsövergripande system.

Avdelningen leds av stadsjuristen.

E-post: slk-juridiska.avdelningen@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för att leda stadens kommunikationsarbete och förvaltar och utvecklar de övergripande styrdokumenten för kommunikation. I ansvaret ingår de gemensamma kanaler som stadsinformationstavlor, sociala medier samt stadens webbstruktur inklusive ett intranät.

Avdelningen ansvarar även för stadens strategiska och samordnande arbete för att utveckla Stockholm som en ledande hållbar evenemangsstad. 

Avdelningen bevakar EU-frågor, samordnar övergripande påverkansarbete gentemot EU och matchar stadens stora satsningar med EU-medel samt ger strategiskt stöd och följer upp det internationella arbetet. I avdelningens ansvar ingår vidare kommunledningens officiella representation och de utländska professionella studiebesöken.

I avdelningens uppdrag ingår också uthyrning av Stadshusets festsalar, visningsverksamheten och administration av borgerliga vigslar i Stadshuset.

Avdelningen leds av kommunikations- och omvärldsdirektören.

E-post: kommunikations-och-omvarldsavdelningen@stockholm.se

Avdelningen leder och utvecklar stadens personalstrategiska arbete och bidrar därigenom till att utveckla Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.

Avdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och bereder ärenden till personal- och jämställdhetsutskottet samt till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Avdelningen svarar för arbetet med stadens centrala samverkansgrupp Cesam.

Avdelningen ansvarar för stadens

 • strategiska kompetensförsörjning
 • personalstrategisk utveckling och chefsförsörjning
 • arbetsgivar-, omställnings- och pensionsfrågor
 • förvaltning och utveckling av personalsystem.

Vidare ansvarar avdelningen för stadsledningskontorets interna personalfunktion och interna service.

Avdelningen leds av personaldirektören.

E-post: slk-personalstrategiska.avdelningen@stockholm.se

Skönhetsrådet är en kommunal enhet inom Stockholms stad och ansvarar som sådan inför kommunfullmäktige.

Uppdaterad