Bolag

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag och ett intressebolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens förvaltningar utgör dessa kommunkoncernen.

Stockholms stads bolag ska bidra med nytta till kommunen genom att erbjuda och leverera service och tjänster åt stadens invånare. Det gäller allt från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden, mässfastigheter, arenor, kultur till hamnanläggningar, parkering, fjärrvärme, fibernät, vatten och avfall.

Kommunfullmäktige fattar beslut i budgeten om ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen. Bolagens styrelser får genom ägardirektiven uppdrag som ska verkställas under verksamhetsåret. För bolagsstyrelserna gäller samma inriktningsmål som för stadens nämnder.

Uppdaterad