Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag och ett intressebolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens förvaltningar utgör dessa kommunkoncernen.

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag. Moderbolaget ansvarar för

  • övergripande utveckling
  • strategisk planering
  • löpande översyn och omprövning
  • utöva ekonomisk kontroll och uppföljning 
  • utveckla styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Stockholms stads bolag ska bidra med nytta till kommunen genom att erbjuda och leverera   service och tjänster åt stadens invånare allt från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden, mässfastigheter, arenor, kultur  -  till hamnanläggningar, parkering, fjärrvärme, fibernät, vatten och avfall.

Kommunfullmäktige fattar beslut i budgeten om ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen. Bolagens styrelser får genom ägardirektiven uppdrag som ska verkställas under verksamhetsåret. För bolagsstyrelserna gäller samma inriktningsmål som för stadens nämnder.

Organisation

Arbetet i Stockholms Stadshus AB leds av vd, och tillika stadsdirektör, Fredrik Jurdell och vice vd Anette Scheibe Lorentzi.

Uppdaterad