Stockholms Hamn AB

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB. Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamn

  • erbjuder kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårdar och utvecklar hamnar och innerstadens kajer
  • främjar skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Hamns styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Hamn ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Stockholms Hamnar leds av vd Magdalena Bosson. Bolaget är organiserat i – hamndrift och service, teknik och projekt, marknad och försäljning, strategi och utveckling, ekonomi och affärsstöd, juridik och avtal samt kommunikation och samordning.

Uppdaterad