Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna omfattar alla, alltid och överallt. Stockholms stads verksamheter arbetar på olika sätt för att leva upp till de mänskliga rättigheterna.

I praktiken arbetar stadens verksamheter dagligen med Sveriges konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga som ekonomiska och sociala rättigheter. De aktualiseras inom till exempel medborgarkontor, socialtjänst, skola och äldreomsorg.

Vissa grupper, till exempel barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, har även särskilda rättigheter som ska beaktas i stadens verksamheter.

Stadens arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna ska präglas av metodutveckling samt vara systematiskt. På så sätt blir arbetet med de mänskliga rättigheterna en naturlig del av varje berörd verksamhets arbete med kvalitetssäkring.

Organisation

Stadsledningskontoret ansvarar för att styra, leda och samordna stadens arbete med mänskliga rättigheter och ansvarar för de stadsövergripande styrdokumenten.

Stockholms stad har tre ombudsmän:

Styrande dokument

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Programmet gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor som alla andra, utan diskriminering.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 (pdf)

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Programmet gäller för stadens nämnder och bolagsstyrelser när de planerar och följer upp sitt arbete med fokus på barnets rättigheter och inflytande.

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 (pdf)

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

I programmet tydliggörs den övergripande inriktningen för stadens arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck.

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018–2022 (pdf)

Program för ett jämställt Stockholm

Programmet ska fungera som vägledning när nämnder och bolagsstyrelser planerar sitt arbete med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Program för ett jämställt Stockholm 2018–2022 (pdf)

Handlingsplan för en äldrevänlig stad

Handlingsplanen ska ange riktningen för arbetet för en äldrevänlig stad och pekar ut fem utvecklingsområden för att staden ska leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Handlingsplan för en äldrevänlig stad (pdf)

Uppdaterad