Äldreombudsmannen

Äldres tillvaro i Stockholm ska präglas av hög livskvalitet, självbestämmande och trygghet. Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer har goda levnadsförhållanden.

Äldreombudsmannen bevakar äldres intressen och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden. Stockholm står inför en stor demografisk utmaning när antalet äldre i staden på sikt ökar kraftigt. Det kräver en långsiktig planering och samverkan mellan flera av stadens förvaltningar och bolag.

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Det innebär att ett äldreperspektiv ska finnas med i stadsplanering och nybyggnation. Äldreomsorgen ska hålla god kvalitet och äldre ska ha tillgång till aktiviteter och mötesplatser.

Äldreombudsmannens uppdrag

Äldreombudsmannen ska tillsammans med stadens nämnder och bolag, kommunstyrelsens pensionärsråd samt andra myndigheter och frivilligorganisationer arbeta för att äldre personers intressen och rättigheter ska tas tillvara. 

Äldreombudsmannen ska

  • verka för att äldre personer i Stockholm har goda levnadsförhållanden samt på en stadsövergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden samt
  • bidra till att öka kunskapen om äldres situation och behov och
  • svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning.

KFS 2016:03, Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman, ÄO (pdf)

Synpunkter

Äldreombudsmannen handlägger inte enskilda ärenden eller företräder enskilda invånare. Äldreombudsmannen har heller inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för uppföljning och klagomålshantering inom sina respektive områden.

Äldreombudsmannens rapport

Äldreombudsmannen ska vartannat år lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin verksamhet samt om de frågor om äldres levnadsvillkor som ombudsmannen bedömer att kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.

Äldreombudsmannens rapport 2019 (pdf)

Uppdaterad