Barnombudsmannen

Stockholms stad är ansvarig för att säkerställa barns rättigheter i sina verksamheter. Stadens barnombudsman ska driva på och stödja det arbetet.

Stockholm ska leva upp till barns rättigheter i enligt med FN:s barnkonvention. Barn och ungas rättigheter och inflytande i Stockholm är inte enbart viktiga inom områden där barn tydligt är i fokus, som till exempel förskola, skola och socialtjänst. Rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Exempel på det kan vara när nya bostadsområden planeras och när nya gång- och cykelvägar ska byggas.

Barnombudsmannens uppdrag

Barnombudsmannen ska tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbeta för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

I uppdraget ingår att

  • driva på och stödja utvecklingen av stadens arbete med FN:s barnkonvention
  • uppmärksamma att barns rättigheter och intressen tillgodoses i stadens styrdokument samt granska hur barns rättigheter implementeras samt att
  • öka kunskapen om barns rättigheter i alla stadens verksamheter.

Stockholms stads barnombudsman är Lina Lundström, placerad på stadsledningskontoret.

KFS 2015:16, Instruktion för Stockholms stads barnombudsman (pdf)

Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022

Stockholms stad har högt ställda mål för att garantera barns rättigheter och inflytande enligt FN:s barnkonvention. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 tydliggör inriktningen för arbetet och preciserar gemensamma fokusområden för stadens verksamheter.

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 (pdf)

Barns rättigheter och föräldrars ansvar

I broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvar finns information om vilka rättigheter barn har och vilket ansvar föräldrar har samt information om stöd inom Stockholms stad.

Barns rättigheter och föräldrars ansvar (pdf)

Synpunkter

Barnombudsmannen handlägger inte enskilda ärenden eller företräder enskilda invånare. Barnombudsmannen har inte heller befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för uppföljning och klagomålshantering inom sina respektive områden.

Barnombudsmannens rapport

Vartannat år rapporterar barnombudsmannen till kommunfullmäktige. I rapporten beskrivs barnombudsmannens verksamhet men framförallt viktiga frågor som gäller stadens arbete med barns rättigheter.

Stockholms stads barnombudsman – rapport 2023 (pdf)

Stockholms stads barnombudsman – rapport 2021 (pdf)

Uppdaterad