Funktionshinders­ombudsmannen

Stockholm ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.

För Stockholms stads del innebär det att utforma lösningar som fungerar för alla redan från början och att åtgärda befintliga brister i stadens tillgänglighet. Det innebär också att använda individuella stöd och lösningar när någon behöver det, exempelvis i skolan, i bostaden, på arbetet eller för att kunna delta i aktiviteter på fritiden.

Funktionshindersombudsmannens uppdrag

Funktionshindersombudsmannen ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning har goda levnadsförhållanden och kan delta i samhällslivet på jämlika villkor som stadens övriga invånare. Funktionshindersombudsmannen ska bevaka de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har samt vid behov föreslå förbättringar inom stadens verksamhetsområden.

I uppdraget ingår bland annat att

  • driva på och stödja utvecklingen av arbetet för tillgänglighet, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i staden samverka med stadens nämnder och bolagsstyrelser, kommunstyrelsens funktionshindersråd, andra myndigheter och civilsamhället
  • bidra till ökad kunskap om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hos stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Stockholms stads funktionshindersombudsman är Astrid Thornberg, placerad på stadsledningskontoret.

KFS 2018:05, Instruktion för Stockholms stads funktionshindersombudsman, FO (pdf)

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029

Stockholms stad har högt ställda mål för att alla som bor och verkar i staden ska kunna delta i samhällslivet. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 tydliggör inriktningen för arbetet och preciserar gemensamma fokusområden för stadens verksamheter.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 (pdf)

Synpunkter

Funktionshindersombudsmannen handlägger inte enskilda ärenden eller företräder enskilda invånare. Funktionshindersombudsmannen kan inte heller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Funktionshindersombudsmannen arbetar tillsammans med stadens verksamheter för att nå det målet. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för uppföljning och klagomålshantering inom sina respektive områden.  De ansvarar också för planering och beslut om åtgärder för att förbättra tillgängligheten och för beslut om individuella stöd och lösningar.

Funktionshindersombudsmannens rapport

Funktionshindersombudsmannen rapporterar vartannat år till kommunfullmäktige. I rapporten beskriver funktionshindersombudsmannen sin verksamhet och frågor som är viktiga för stadens nämnder och bolagsstyrelser att uppmärksamma i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren, tillgängligheten och delaktigheten för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad