Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett sätt att arbeta för ökad lokal demokrati genom att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag och upplevelser för att utveckla lokalsamhället.

Staden arbetar med involvering och medborgarengagemang på olika sätt. Genom dialog mellan staden och dess invånare kan platser och verksamheter utvecklas utifrån stockholmarnas behov och önskemål.

En demokratisk process för utveckling

Medborgarbudget är en demokratisk process för att involvera invånarna i hur delar av stadens resurser som påverkar stockholmarnas vardag kan prioriteras. Med medborgarbudget utarbetar invånarna själva förslag och röstar om ett eller flera förslag som som staden sedan genomför. Medborgarbudgetar kan exempelvis genomföras genom investeringar eller aktiviteter i någon av stadens verksamheter.

Att arbeta med medborgarbudget kan öka intresset och engagemanget för lokal utveckling, politik och demokrati. Det kan även bidra till att resurser används mer effektivt och ändamålsenligt när lokala behov styr.

Modell för medborgarbudget

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utifrån internationell forskning och erfarenheter tagit fram en modell för hur en medborgarbudget kan genomföras. Modellen omfattar flera olika steg:

  • Ta fram kriterier
  • Marknadsföring
  • Idégenerering – medborgare kommer med förslag
  • Bearbeta förslagen utifrån kriterier
  • Medborgarna röstar på förslagen
  • Politiskt beslut om förslagen
  • Process att genomföra
  • Uppföljning.

Organisation

Nämnder och bolagsstyrelser ska där det är möjligt jobba med medborgarbudgetering inom utvalda verksamhetsområden. Stadsledningskontoret samordnar stadens arbete med medborgarbudget.

Närliggande område

Invånare i Stockholms stad kan lämna medborgarförslag direkt till din stadsdelsnämnd. Medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.

Uppdaterad