Kultur

Stockholms stad ansvarar för ett flertal kulturinstitutioner och stödjer det fria kulturlivet.

Kulturverksamheten är integrerad i andra verksamheter inom staden till exempel i förskola, skola och äldreomsorg. Stockholm ska vara en levande, inkluderande, öppen och modern kultur- och evenemangsstad där aktiviteter för barn och unga prioriteras.

Stockholm erbjuder ett stort och brett kulturutbud året runt genom en rad institutioner, fria grupper och andra aktörer. Institutionerna är privata, statliga, landstingsägda och några är kommunala.

Staden står för några av de mest betydelsefulla, till exempel Kulturhuset Stadsteatern som är ledande och unik i sitt slag med filialer i ytterstaden och Parkteatern utomhus sommartid. Stadsbiblioteket, med sina 40-tal bibliotek runt om i hela staden, och Kulturskolan som är Europas i särklass största är fler exempel.

Stockholm brukar nämnas som en av de mest museitäta städerna i världen. Det finns cirka 80 museer i Stockholm och två av dem är stadens: Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Av det 20-tal konsthallar och gallerier som finns är Liljevalchs stadens konsthall.

Stadsarkivet är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan man följa Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag. Stadsarkivet erbjuder även föredrag, seminarier och visningar.

Genom stadens årliga evenemang flyttar kultur och mötesplatser utomhus i kondenserad form. Stockholms kulturfestival och Kulturnatt Stockholm är kända evenemang utan entréavgifter som staden ansvarar för.

Gemensamma prioriteringar

Givet för kulturverksamheterna i staden är att vara angelägna för stadens invånare, ha ett demokrati- och ett jämställdhetsperspektiv samt att de ska ha så kallade ”låga trösklar” så att de som ännu inte upptäckt kulturen lätt ska kunna börja ta del av den.

Ett omfattande digitaliseringsarbete har pågått under många år. Till exempel finns idag det digitala biblioteket och Bibblix-appen för barn och unga med tjänster och boktips. Stadsmuseet, medeltidsmuseet samt stadsarkivet har digitaliserat en stor del av samlingar och arkiven som nu är tillgängliga digitalt.

Prioriteringen av barn och unga genomsyrar alla verksamheter och stadens kulturplan Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga gäller alla verksamheter i staden.

Det fria kulturlivet

Det fria kulturlivet i Stockholm är omfattande och staden erbjuder flera olika stödformer. För att få stöd behöver ett antal punkter uppfyllas. Verksamheten/programmet ska vara öppet för alla och vara av hög kvalitet. Därutöver kan det också handla om att verksamheten/programmet ska fungera som en mötesplats för att prata om demokrati, ge mer plats åt det fria ordet eller stärka utveckla och förmedla kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Professionell kultur i förskola och skola

Alla barn och unga i Stockholms stads förskolor och skolor ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande tillsammans med professionella vuxna. För att underlätta för förskola och skola att hitta i kulturutbudet och för att kulturlivet ska ha kunskap om skolplaner skapar staden mötesplatser och verktyg.

Kulan är en webbplats inom Pedagog Stockholm, stadens inspirationsplats för pedagoger, där kulturproducenter kan lägga in sina erbjudanden och där pedagoger kan hitta via digitala verktyg. Kulanpremien erbjuder 50 kronor i rabatt per barn/elev och tillfälle för förskolan eller skolan för att ytterligare underlätta.

Stockholmskällan är en webbplats vars uppdrag är att göra Stockholms kulturarv tillgängligt för stadens skolor.

Kulturskolan erbjuder också kulturköp, bland annat Unga berättar där barn och ungas röster hörs genom digitala berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck eller Skapande skola – som är ett statligt bidrag för skolor att göra kulturprojekt. 

Kultur och stadsutveckling

Stockholms snabba tillväxt kräver en snabb utbyggnad av bostäder, service och handel. Målet är ett levande stadsliv i alla delar av staden. För att Stockholm ska fortsätta vara en plats dit människor söker sig för arbete, utbildning och som bostadsort behöver kulturutbud och kulturlokaler ges utrymme.

Kultur är en viktig del av stadsutvecklingen och nya planeringsinriktningar ska fungera som ett stöd och säkerställa att kulturfrågorna finns med tidigt i stadens planering.

Konst

När staden bygger nytt ska minst en procent av kostnaden gå till konst. Genom en egen organisation –  Stockholm konst – införskaffas offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg – så kallad platsspecifik konst. Även konst som placeras på förskolor, skolor och äldreboenden eller på annat sätt i stadsmiljön. Staden har en egen konstsamling där förvaltningar och bolag kan låna konst för att berika miljön.

Kulturhistoriska värden

Staden har i Stadsmuseet kompetens för arkeologiska och stadsbyggnadshistoriska frågor och är remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden som kan förutses påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Utlåtanden kring kulturhistoriska värden i program, detaljplane-, bygglovs- och rivningsremisser.

Kulturkalkylen

Genom kulturlotsen tillhandahåller Stockholms stad Kulturkalkylen. Det är ett analysverktyg som kan uppskatta de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som skapas av olika kulturverksamheter på en plats. Kulturkalkylen kan vara till nytta för bland annat kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar, som vill etablera nya verksamheter.

Organisation

Kulturförvaltningen ansvarar för stöd till det fria kulturlivet samt               

 • Stadsbiblioteket - cirka 40 bibliotek samt digitala biblioteket
 • Stadsmuseet
 • Medeltidsmuseet
 • Liljevalchs konsthall
 • Stockholm konst
 • Stockholmia förlag
 • Kulturskolan
 • Kulturfestivalen, We Are Sthlm, Kulturnatt Stockholm samt nyårsfirande.

Kulturförvaltningen ansvarar även för flera olika kunskapsområden när det gäller hur kulturen inkluderas i stadens utveckling och i stadsplaneringen.

Kulturhuset Stadsteatern är ett av stadens bolag och driver förutom Kulturhuset Stadsteatern i centrala Stockholm även

 • Parkteatern
 • Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen och Vällingby

Stadsdelsförvaltningarna ska stärka barnens tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande.

Stadsarkivet bevarar och förvaltar information från Stockholms stad och Stockholms län.

Styrande dokument

Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

Det kulturstrategiska programmet pekar ut handlingsriktning för stadens förvaltningar och bolag som ofta i samverkan med privata eller andra offentliga aktörer har ett gemensamt ansvar att stärka förut­sättningarna för kulturlivets infrastruktur. Programmet utgår från två perspektiv: Lika möjligheter att ta del av och skapa kultur och Ett kreativt och attraktivt Stockholm och innehåller fem samverkansstrategier för områdena:

 • Stadsutveckling
 • Utbildning och bildning
 • Staten, regionen och akademin
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Besöksnäring.

Kulturstrategiskt program för Stockholms stad (pdf)

Ateljéstrategi 2017–2020

Stockholms stads ateljéstrategi beskriver arbetet för att skapa minst 200 nya ateljéer i Stockholms stad fram till år 2020. Förverkligandet av strategin bygger på ett nära samarbete mellan kulturförvaltningen och fastighetskontoret. Även de kommunala bostadsbolagen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret är involverade i arbetet.

Ateljéstrategi 2017–2020 (pdf)

Kultur i ögonhöjd

Programmet Kultur i ögonhöjd syftar till att möjliggöra för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna. De ska även ha möjlighet att påverka sina kultur- och fritidsaktiviteter och de miljöer de vistas i. 

Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Förskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Grundskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Gymnasiet (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Fritiden (pdf)

Biblioteksplan

Biblioteksplanen för Stockholms bibliotek är ett övergripande styrdokument som innefattar folkbiblioteken inom Stockholms stadsbibliotek, biblioteken inom Kulturhuset Stadsteatern och skolbiblioteken.

Biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2022–2025 (pdf)

Skolbiblioteksplan

Utgångspunkten för stadens skolbiblioteksplan är att elever och lärare ska ha tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekspersonal som aktivt bidrar till elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Uppdaterad