Digitalisering

Digitalisering gör det möjligt för Stockholms stad att erbjuda trygga, säkra och tillgängliga verktyg. Det är bra för både invånare, besökare och företagare.

Digitalisering underlättar människors vardag och möjligheter att kommunicera, arbeta, studera och ha ett aktivt liv oavsett ålder och funktionsförmåga. Stockholms stad tar vara på digitaliseringens möjligheter.

I Stockholm är den digitala mognaden hög och den digitala infrastrukturen välutvecklad. Staden utvecklar interna processer så att de blir mer effektiva. Rätt hanterad bidrar digitaliseringen till en effektivare välfärd. Då kan stadens medarbetare i högre grad ägna sin arbetstid åt invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor. Det leder till ökad kvalitet för stockholmarna.

Stockholms stads alla verksamheter ska tillhandahålla service och tjänster som är relevanta och av hög kvalitet. Vår målgrupp är såväl dagens som morgondagens stockholmare. För att nå dit arbetar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Organisation

På stadsledningskontoret finns avdelningen för it och digitalisering. Avdelningen ansvarar för den strategiska ledningen och styrningen av stadens it och digitalisering samt samordnar den digitala utvecklingen vid stadens förvaltningar och bolag.

Styrande dokument

Ständiga förbättringar, innovation och digitalisering samverkar i stadens systematiska kvalitetsarbete för att tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet.

Stockholms stads kvalitetsprogram (pdf)

Uppdaterad