Verksamhets- och kvalitetsutveckling

Dagens och morgondagens utmaningar behöver mötas med ett utvecklat kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Stockholms stad har ett viktigt samhällsuppdrag. Det staden gör har betydelse för en miljon invånare, och för alla andra som verkar och vistas i Stockholm. Stadens 45 000 medarbetare bidrar till livskvalitet och gör skillnad i människors vardag.

Staden har högt ställda ambitioner och tar uppdraget på stort allvar. Det ska vara både rättssäkert och enkelt att ta del av stadens tjänster och service, och det ska vara lätt att göra rätt i mötet med staden.

Invånare och företagare ska ha förtroende för att staden alltid gör sitt yttersta för att tillhandahålla hög kvalitet. Vår omtanke omfattar dagens stockholmare, men också framtida generationer. En väl fungerande och trygg tillvaro, i en attraktiv, modern och tillgänglig stad, är goda mått på hur väl vi lyckas.

Stadens övergripande målsättningar beskrivs i visionen, budgeten och i Agenda 2030. Stockholms stads ambition är att tillhandahålla service och tjänster som är relevanta och av hög kvalitet för såväl dagens som morgondagens stockholmare. För att nå dit behöver vi arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Det är bakgrunden till att Stockholms stad har ett kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet ger alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens ambitioner för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Stockholmarnas fokus är stadens fokus

Stockholms stads ambition är att ha stockholmarnas perspektiv när vi utvecklar stadens verksamheter, tjänster och service. Vi behöver ha förståelse för stockholmarnas uttalade och outtalade behov. Stockholmarna ska uppleva att staden lyssnar på dem och att deras synpunkter och åsikter får betydelse för vad som händer.

För att stockholmarna ska kunna vara involverade i stadens utveckling krävs såväl dagliga som strukturerade och systematiska dialoger där de ges möjlighet att bidra utifrån sina olika förutsättningar. Genom dialogerna kan staden ta del av värdefulla synpunkter, testa idéer och nya tjänster för att få kunskap om behov och önskemål.

En viktig del i dialogen är återkopplingen till stockholmarna för att skapa förståelse för våra avvägningar och beslut. Det vill säga att vi lyssnar och berättar vad vi gör, varför vi gör det och hur det går.

Stockholmarna ska veta vad de kan förvänta sig av servicen och tjänsterna som staden levererar. Därför ska alla ges en god möjlighet till dialog om förväntningar, upplevd kvalitet och resultat. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt för invånarna att delta, påverka och utöva inflytande. Formerna för dialog ska anpassas efter behov och ständigt utvecklas.

Närliggande arbetsområden

Stadens kvalitetsarbete är nära sammankopplat med innovationsarbetet och arbetet med digitalisering med målet att vara en smart och uppkopplad stad.

Organisation

Alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag ansvarar för kvalitetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Stadsledningskontoret ansvarar för att styra, leda och samordna stadens kvalitetsarbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten.

Styrande dokument

Stockholms stads kvalitetsarbete utgår från kvalitetsprogrammet. Dagens och morgondagens utmaningar behöver mötas med ett utvecklat kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Stockholms stads kvalitetsprogram (pdf)

Uppdaterad