Verksamhets- och kvalitetsutveckling

De verksamheter som Stockholms stad ansvarar för har stor betydelse för mångas vardag. Stockholmarna har rätt att förvänta sig att staden arbetar effektivt och ger en så god service som möjligt.

För att ge stadens invånare bästa möjliga service arbetar Stockholms stad med ett systematiskt kvalitetsarbete. Målet för verksamhetsutvecklingen är att kvaliteten ska förbättras och att de som verksamheten är till för ska vara nöjda med den kommunalt finansierade servicen. Det är också ett sätt att skapa arbetsglädje och engagemang hos medarbetarna.

Inom staden ryms en mängd olika verksamheter, allt från social omsorg till teknisk infrastruktur. Arbetsmetoderna ska anpassas efter den specifika verksamheten. Budgetprocessen är den gemensamma basen för styrning och uppföljning av kvalitetsarbetet. För att styra och följa upp arbetet mot kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter använder staden ett webbaserat system för integrerad ledning och styrning av verksamhet och ekonomi (ILS).

God dialog med stockholmarna

Stockholmarna ska veta vad de kan förvänta sig av servicen och tjänsterna som staden levererar. Därför ska alla ges en god möjlighet till dialog om förväntningar, upplevd kvalitet och resultat. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt för invånarna att delta, påverka och utöva inflytande. Formerna för dialog ska anpassas efter behov och ständigt utvecklas.

Varje enhet ska arbeta aktivt med att hitta former för en dialog med brukarna för att nå en samstämmighet kring innehållet i tjänsterna. Att ta fram kvalitetsgarantier är ett av flera sätt att informera om verksamheten och skapa en grund för en brukardialog. Syftet med kvalitetsgarantierna är att göra det tydligt för brukare/kunder vad de kan förvänta sig och hur stadens verksamheter arbetar för att rätta till brister i verksamheten.

Hantering av synpunkter

För att stärka invånarperspektivet ska synpunkter och klagomål hanteras systematiskt i alla verksamheter – de ska åtgärdas, dokumenteras, följas upp och återkopplas till stockholmaren. Synpunkterna är värdefulla och ska användas som underlag i utvecklingsarbetet.

Innovation och förnyelse

En viktig del i kvalitetsarbetet är att främja innovativa miljöer där nya produkter, tjänster och arbetssätt kan utvecklas och kvaliteten förbättras.

Stadens kvalitetsarbete är nära sammankopplat med innovationsarbetet och arbetet med digitalisering med målet att vara en smart och uppkopplad stad.

Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Varje år deltar tusentals av stadens medarbetare i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre.

Organisation

Alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag ansvarar för kvalitetsarbetet inom respektive verksamhetsområde.

Stadsledningskontoret ansvarar för att styra, leda och samordna stadens kvalitetsarbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten.

Styrande dokument

Stockholms stads kvalitetsarbete utgår från kvalitetsprogrammet. Dagens och morgondagens utmaningar behöver mötas med ett utvecklat kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Stockholms stads kvalitetsprogram (pdf)

Uppdaterad