Inköp och upphandling

Stockholm är en snabbt växande stad med högt ställda mål om en hållbar utveckling. Vi köper entreprenader, varor och tjänster för cirka 40 miljarder kronor om året.

Vi är en offentlig organisation med en av Sveriges största inköpsvolymer. Det är viktigt för oss att använda inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Vi arbetar utifrån målen i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm och Agenda 2030.

I en mångsidig storstad för alla vill vi ha en hållbar och dynamisk tillväxt där vi använder smarta och innovativa lösningar. Vi vill göra goda affärer som är kostnadseffektiva och ger stockholmarna rätt kvalitet utifrån de behov som finns.

Stockholms stads olika styrdokument anger inriktningen för både verksamheter och inköp. Inköp och upphandling bidrar till att nå stadens mål kring bland annat

  • miljö och klimat
  • goda arbetsvillkor
  • måltider
  • äldreomsorg
  • bostadsförsörjning
  • framkomlighet.

I samband med upphandlingar ställer vi ofta krav som styr mot stadens mål.

Till vår hjälp behöver vi leverantörer inom många olika områden.

Se filmen om hur vi arbetar med inköp i Stockholm

Motverka korruption

Vi ska i alla sammanhang uppfattas som en seriös beställare som arbetar för att minska risken för korruption. Därför sker allt inköpsarbete i enlighet med gällande lagar och stadens interna regler mot mutor, jäv och representation.

Organisation

Stadens inköpsorganisation är decentraliserad. Våra 32 förvaltningar och 16 bolag genomför självständigt sina inköp och upphandlingar.

För vissa inköpsområden görs upphandlingar gemensamt för hela staden.

Styrande dokument

Många av stadens övergripande styrdokument ligger till grund för hur vi arbetar med inköp och upphandling.

Stockholms stads program för inköp

Programmet beskriver hur stadens inköpsarbete ska bedrivas inom nämnder och bolag för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Program för inköp 2020–2023 (pdf)

Uppdaterad