Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Det handlar om människor – hur de ska kunna leva bra, trygga liv och utifrån sina förutsättningar kunna förverkliga sina drömmar.

Drömmen är ofta egen försörjning och vägen dit är lika ofta en bra utbildning. Men det handlar också om att känna trygghet i sin vardag och tillit till det omgivande samhället.

Social hållbarhet handlar ofta om hur vi planerar service som skola och social omsorg men också om vi planerar den fysiska miljön; hus, gator och torg. Närhet till arbetsplatser, service, kollektivtrafik, kulturliv och grönområden stärker livskvaliteten och ökar trygghet och välbefinnande.

I stadsplaneringen handlar det om att bygga staden så att fler människor möter varandra i vardagen på trygga och trevliga platser, att genomströmningen i staden ökar samt att stadsdelar som idag är rumsligt/geografiskt segregerade knyts ihop med övriga staden.

Ett socialt hållbart Stockholm

För att analysera skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad, presenterades 2015 rapporten Skillnadernas Stockholm samt ett tjugotal rapporter med analyser och åtgärdsförslag.

2024 presenterades rapporten Återblick på Skillnadernas Stockholm, en uppföljning ett decennium senare.

Organisation

Arbetet för en socialt hållbar stad omfattar en stor del av stadens förvaltningar och verksamheter. Det förutsätter också nära samarbete med flera aktörer utanför staden; civilsamhälle, stadsplanerare och arkitekter, myndigheter med flera.

Uppdaterad