Social hållbarhet

Inom området social hållbarhet har staden under åren tagit fram en rad rapporter.

I rapporten Återblick på Skillnadernas Stockholm presenteras en uppföljning av hur skillnaderna i livsvillkor har utvecklats i Stockholms stad från 2015 till 2024.

Återblick på Skillnadernas Stockholm (pdf)

Skillnadernas Stockholm

Skillnadernas Stockholm kartlägger de olika livsvillkoren i Stockholm. Rapporten beskriver hur ojämlika livsvillkor begränsar möjligheterna för stockholmare att förverkliga det liv de eftersträvar. Skillnaderna försvagar också den sociala sammanhållningen och skapar grogrund för konflikter.

Skillnadernas Stockholm (pdf)

Denna rapport låg till grund för arbetet en serie rapporter och täckte på ett övergripande plan in fyra områden:

  • arbete och försörjning
  • uppväxtvillkor och utbildning
  • boende och stadsmiljö
  • demokrati och trygghet.

Till varje rapport finns underlagsrapporter skrivna av oberoende forskare.

Demokrati och trygghet

Stad i samverkan – Stockholms stad och civilsamhället

Känslan av samhörighet och möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande för människors välbefinnande och hälsa. Hög tillit mellan människor och stort förtroende för myndigheter främjar den sociala sammanhållningen och bidra till känsla av trygghet.

Med utgångspunkt i en kartläggning av det civila samhällets roll för att stärka den sociala sammanhållningen visar rapporten hur Stockholms stad på ett strategiskt sätt kan samverka med och skapa förutsättningar för föreningsliv och medborgerlig organisering.

Stad i samverkan – Stockholms stad och civilsamhället, delrapport (pdf)

Medborgare med mandat – Dialog och delaktighet i Stockholms stad

Resursstarka medborgare deltar i större utsträckning i dialoger, allmänna val, politiska partier samt i det civila samhället och får därmed också ett större inflytande över beslutsfattande än mindre resursstarka medborgare.

Rapporten sätter fokus på hur medborgarnas medskapande i stadens utveckling kan stärkas, och hur ett mer jämlikt deltagande i dialogprocesser kan främjas.

Medborgare med mandat – Dialog och delaktighet i Stockholms stad, delrapport (pdf)

Att synliggöra det omedvetna – En rapport om att förebygga diskriminering i Stockholms stad

Stockholm ska, enligt stadens vision, vara en stad fri från diskriminering. Sverige har därtill en stark diskrimineringslagstiftning. Ändå vet vi att diskriminering förekommer. Ett antal studier visar på upplevelser av diskriminering vid myndighetskontakter, såväl i Sverige som i Stockholm.

I rapporten Att synliggöra det omedvetna – En rapport om att förebygga diskriminering i Stockholms stad  föreslår Hållbarhetskommissionen åtgärder för att främja en förvaltning som återspeglar stadens befolkning, öka kunskapen om diskriminering och normkritik bland chefer och medarbetare samt utveckla stadens uppföljning på området.

Att synliggöra det omedvetna – En rapport om att förebygga diskriminering i Stockholms stad (pdf)

Tryggare tillsammans – Trygghet och kollektiv förmåga i Stockholms stad

Trygghet i vardagen är en förutsättning för att kunna delta i sam-hällslivet. Det är därmed en grundläggande rättighet för alla. I Stockholms stads senaste trygghetsmätning framkommer att allt fler stockholmare känner sig otrygga i sitt bostadsområde och är oroliga för att utsättas för brott. Högst andel otrygga finns i de socioekonomiskt svagaste delarna av staden. För att förstå skillnader mellan olika områden avseende upplevd otrygghet och viss typ av brottslighet lyfter forskning fram en social process som kallas kollektiv förmåga.

Tryggare tillsammans – Trygghet och kollektiv förmåga i Stockholms stad (pdf)

Arbete och försörjning

Allas rätt till kunskap – Kortutbildade och vuxenutbildning

En gymnasieexamen stärker avsevärt möjligheten till att få ett jobb. Att inte ha slutfört grundskolan minimerar chanserna väsentligt. Rapporten kartlägger gruppen kortutbildade i Stockholms stad och föreslår åtgärder för att långsiktigt främja rekryteringen till stadens vuxenutbildning och förutsättningarna för studenterna att fullfölja sina studier.

Allas rätt till kunskap – Kortutbildade och vuxenutbildning, delrapport (pdf)

Dold potential – Hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på arbetsmarknaden

Unga med funktionsnedsättning, unga utrikes födda och unga som inte har fullföljt gymnasiet har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och utvecklingen är oroande. I denna rapport fördjupas analysen av ungas etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på just dessa grupper och vad staden kan vidta för åtgärder för att förbättra utsikterna för arbetsmarknadsetablering.

Dold potential – Hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på arbetsmarknaden, delrapport (pdf)

Fokus nyanlända – För en hållbar etablering och inkludering

I grunden finns väldigt goda förutsättningar för nyanlända att få ett arbete och etablera sig i Stockholms stad. Men trots många insatser är gapet mellan inrikes och utrikes födda stort. Rapport beskriver vilka faktorer, mekanismer och strukturer som påverkar nyanländas etablering och inkludering med särskilt fokus på hur förutsättningarna för olika grupper av nyanlända ser ut i Stockholms stad idag och ger förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Fokus nyanlända – För en hållbar etablering och inkludering, delrapport (pdf)

Företagande i en stad för alla

Företagande har stor betydelse för en socialt hållbar utveckling. Företagande ger individer som startar och driver företag egenmakt och försörjning, skapar arbetstillfällen för fler och bidrar till levande och trygga stadsdelar. I Stockholm är förutsättningarna för företagande generellt goda och företagandet är varierat i hela staden.

Delrapport 4: Företagande i en stad för alla (pdf)

Boende och stadsmiljö

Från delad till enad stad – Översiktsplanering för social hållbarhet

Översiktsplanen är ett av stadens viktigaste styrdokument för stadens fysiska utveckling. Rapporten beskriver hur det sociala hållbarhetsperspektivet kan stärkas i översiktsplaneringen med särskilt fokus på hinder och möjligheter för en sammanhållen och socialt blandad stad.

Från delad till enad stad – Översiktsplanering för social hållbarhet, delrapport (pdf)

Staden där vi möts – Arkitektur och kultur i det offentliga rummet

I den starka förändringstakt som nu råder av den fysiska miljön i staden är det avgörande att arbeta medvetet med de sociala värdena i Stockholms offentliga rum för att nå målet om en stad som håller samman. I fördjupningen har därför undersökts vad staden idag gör för att utveckla det offentliga rummet och vad Stockholms stad behöver göra för att utveckla stadsrum som främjar såväl social sammanhållning och trygghet, som en mer levande och attraktiv närmiljö för medborgare i hela staden.

Staden där vi möts – Arkitektur och kultur i det offentliga rummet, delrapport (pdf)

Skapa värden – markpolitik och social hållbarhet

Stockholms stad äger mycket mark och intresset av att bygga i hela staden är i nuläget stort. Det ger staden handlingsutrymme. Rapporten ger förslag på hur strategiska investeringar, tydliga riktlinjer för social hållbarhet vid markanvisning och innovativ samverkan med byggaktörer kan skapa en mer sammanhållen och socialt hållbar stad.

Skapa värden – markpolitik och social hållbarhet, delrapport (pdf)

Vägen hem – socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad

Trots att bostadsbyggandet ökat markant i Stockholms stad och i Stockholmsregionen är bostadsbristen fortsatt hög och bostadsmarknaden har blivit ännu svårare för många hushåll. Det påverkar människors möjligheter att forma sina liv på ett likvärdigt sätt och möjligheterna till ett väl fungerande samhälle. Att utveckla en socialt hållbar bostadsförsörjning är därför avgörande.

Vägen hem – socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad (pdf)

Utbildning och uppväxtvillkor

En skola där alla ska lyckas

Utvecklingsområdet Utbildning och uppväxtvillkor fokuserar under 2015 och 2016 på ”likvärdig utbildning med hög kvalitet”. En likvärdig utbildning uppstår när skolan kompenserar för individers skilda förutsättningar, så att alla har lika möjligheter att nå ett gott studieresultat.

Rapporten beskriver skillnader i skolresultat utifrån migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå samt hälsa. En stor utmaning för Stockholms skolor är boendesegregationen som också återspeglar sig i elevgrupperna. Utifrån detta redogör rapporten för åtgärder som kan vidtas för att kompensera för dessa skillnader.

En skola där alla ska lyckas, delrapport (pdf)

Den lärande skolan

Utvecklingsområdet Utbildning och uppväxtvillkor fokuserar under 2015 och 2016 på ”likvärdig utbildning med hög kvalitet”. En likvärdig utbildning uppstår när skolan kompenserar för individers skilda förutsättningar, så att alla har lika möjligheter att nå ett gott studieresultat.

Denna rapport behandlar fyra avgörande beståndsdelar för att åstadkomma en hållbar skolutveckling: skolkultur, ledarskap och lärande organisationer samt stödbaserad inkludering. Rapportens fokus är således på skolans inre liv och vilka förutsättningar som finns för att bidra till en hållbar skolutveckling.

Den lärande skolan, delrapport (pdf)

Förskolan – En god investering i jämlika livsvillkor

Forskning visar att deltagandet i en förskola där stöd ges till utveckling har stor positiv påverkan på barns utveckling och lärande långt upp i skolåldern och välbefinnande senare i livet. Rapporten Förskolan – En god investering i jämlika livsvillkor visar hur staden kan skapa ett jämnare deltagande i förskolan över staden och stärka förskolans roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn.

Förskolan – En god investering i jämlika livsvillkor, delrapport (pdf)

Jämlik fritid, bättre framtid – Om unga stockholmares fritidsvillkor

Meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för barn och ungas identitetsutveckling, självkänsla, sociala kompetens och problemlösningsförmåga och hälsa. Stockholms stad kan göra mycket för att unga får tillgång till passande fritidsaktiviteter, både som arrangör och genom att fördela ekonomiskt stöd till civilsamhället. Rapporten Jämlik fritid, bättre framtid visar på skillnader i tillgång till fritidsaktiviteter och ger förslag på hur kvaliteten och likvärdigheten kan förbättras, hur utbudet kan utvecklas och hur staden kan styra och följa upp de insatser som görs.

Jämlik fritid, bättre framtid – Om unga stockholmares fritidsvillkor, delrapport (pdf)

Trygga barn och unga i Stockholm – stöd och skydd mot våld

Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungas fysiska och psykiska hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor är också avgörande för barns och ungas möjligheter att tillgodogöra sig en utbildning som lägger grunden för framtida självförsörjning som vuxen. Varje barn har rätt att skyddas mot våld. Våld kan ha en förödande effekt på utvecklingen på lång och kort sikt. Alla barn som utsätts för våld påverkas och reagerar, men alla utvecklar inte symtom eller svårigheter. Att uppleva våld i nära relationer är ett hinder för både vuxnas och barns säkerhet och rättstrygghet.

Delrapport 5: Trygga barn och unga i Stockholm – stöd och skydd mot våld (pdf)

Underlagsrapporter från forskare och bilagor

Demokrati och trygghet

Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit, underlagsrapport (pdf)

Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm, underlagsrapport (pdf)

Stad i samverkan, bilaga delrapport (pdf)

Evidensbaserade åtgärder mot etnisk diskriminering vid myndighetskontakter (pdf)

Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad (pdf)

Arbete och försörjning

Stockholms högutbildade på arbetsmarknaden (pdf)

Unga i Stockholm som riskerar utanförskap och insatser som kan underlätta deras inträde på arbetsmarknaden, underlagsrapport (pdf)

Unga stockholmare som står långt från arbetsmarknaden (pdf)

Allas rätt till kunskap, bilaga delrapport (pdf)

Allas rätt till kunskap – Kortutbildade och vuxenutbildning, underlagsrapport (pdf)

Nyanlända på väg mot etablering i Stockholm (pdf)

Boende och stadsmiljö

Kulturnärvaro – inspel till boende och stadsmiljö, underlagsrapport (pdf)

Bilaga 1 till delrapporten Staden där vi möts – Tillfällig arkitektur ger plats för kultur (pdf)

Bilaga 2 till delrapporten Staden där vi möts – Inspel till kommissionen för social hållbarhet (pdf)

Jämlika livsvillkor och stadsbyggande – inspel till pågående översiktsplanearbete, underlagsrapport (pdf)

Hur kan markpolitik och planering påverka segregation och social hållbarhet?, underlagsrapport (pdf)

Möjligheter och begränsningar med markpolitik som verktyg för att bygga en mer sammanhållen stad (pdf)

Socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad – tänkbara strategier (pdf)

Bostadsforskare om bostadskvalitet (pdf)

Utbildning och uppväxtvillkor

Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan, underlagsrapport (pdf)

Hållbar skolutveckling för alla, underlagsrapport (pdf)

Jämställd och jämlik!, underlagsrapport (pdf)

Barn och våld: Fördjupningsstudie (pdf)

Uppdaterad