Parkering

Parkering tar plats och påverkar möjligheterna att bygga bostäder och att skapa utrymme för andra viktiga funktioner. Hur staden planerar för parkering är en viktig del i arbetet för en växande stad.

För den som vill hitta parkering i Stockholms stad finns det flera alternativ, både kommunala och privata.

Parkering på gatumark

Trafikkontoret ansvarar för parkering på gatumark. Gatumark är mark som ägs av kommunen och består främst av gator, trottoarer, parker och närliggande ytor.

Parkering på tomtmark

All mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Det är den som äger marken som bestämmer om det är tillåtet att parkera på platsen. Parkering på tomtmark och i parkeringsgarage drivs av olika privata aktörer eller av Stockholm Parkering AB, som är ett kommunalt bolag.

På tomtmark finns vägmärken som talar om att det är ett parkeringsbolag som övervakar parkeringsreglerna på platsen. Finns det ingen parkeringsreglering så brukar det saknas skyltning.

Avgifter och regler

Beslut om parkeringsavgifter och parkeringsregler för parkering på gatumark tas i trafiknämnden och i kommunfullmäktige.

Trafikkontoret ansvarar för skyltning, parkeringsövervakning och betalningsmöjligheter så som parkeringsautomater och stadens betaltjänst Betala P.

På webbplatsen parkering.stockholm hittar du information om aktuella parkeringsregler, avgifter, taxeområden och boendeparkering.

Styrande dokument

Förslag till parkeringsstrategi (pdf)

Förslag till plan för gatuparkering (pdf)

Uppdaterad