Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Stockholms stad tar ett stort ansvar och ska leda arbetet med att genomföra Agenda 2030.  Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av åtagandena och arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet. Agenda 2030 ska vara ett stöd i stadens arbete med att utveckla hållbarhetsarbetet. Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Vad vi vill åstadkomma och varför

Agendans mål och delmål knyter an till stadens ansvar och verksamheter, till exempel arbetet med trygghet, mänskliga rättigheter, stadsutveckling, äldreomsorg, förskola, skola och vuxenutbildning, avfall och återvinning samt klimat och miljö.

Stockholms stad arbetar aktivt för att leva upp till alla tre hållbarhetsdimensioner och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå agendans hållbarhetsmål, men det finns utmaningar. En ökande befolkning ökar behoven av bostäder, service och transporter. Trygghet, att säkra den biologiska mångfalden och jämlik tillgång till stadens verksamheter är också frågor som behöver hanteras i en stad när den förändras.

Stadens uppsatta inriktningsmål omfattar ambitionerna i Agendan:

  • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
  • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
  • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Staden behöver därför utveckla arbetssätt för att integrera olika perspektiv för hållbar utveckling i alla delar av samhället.

Externt samarbete

Genomförandet av Agenda 2030 ska präglas av lärande och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra aktörer och i de olika nätverk där staden deltar. I Sverige är ett exempel det nätverk som finns inom Viable Cities och de 23 kommuner som tecknat ett svenskt klimatkontrakt i strävan mot målet om klimatneutralitet och ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Stockholms stad är också medlem i City Hub and Network for Gender Equity (CHANGE), ett nätverk med städer som samarbetar för att öka jämställdhet och jämlikhet.

Som en del i arbetet med att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte internationellt har staden samarbetat med New York och Helsingfors om ett rapporteringssystem för Agenda 2030, i en så kallade Voluntary Local Review Declaration. Det innefattar en rapportering till FN om hur utvecklingsarbetet fortskrider. Rapporteringen är en del av uppföljningen av hållbarhetsarbetet och ökar möjligheterna att jämföra med och lära av andra städer för att öka takten i genomförandet för att nå de uppsatta målen.

Rapporter och kunskapsunderlag

Staden tar löpande fram rapporter och kunskapsunderlag för att ha fakta och kunna analysera och driva på hållbarhetsarbetet.

Uppdaterad