Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.  Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av åtagandena och arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet. Agenda 2030 ska vara ett stöd i stadens arbete med att utveckla hållbarhetsarbetet. Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Vad vi vill åstadkomma och varför

Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för en hållbar utveckling och Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Stockholms stad arbetar därför aktivt för att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå agendans hållbarhetsmål, men det finns utmaningar. En ökande befolkning ökar behoven av bostäder, service och transporter. Trygghet, att säkra den biologiska mångfalden och jämlik tillgång till stadens verksamheter är också frågor som behöver hanteras i en stad som växer i snabb takt.

Agenda 2030 sätter fokus på hur staden skapar god tillgänglighet och delaktighet för alla invånare, ett gynnsamt klimat för företag och innovation samt attraktiva boendemiljöer. Samtidigt behöver staden minska sin miljö- och klimatpåverkan, bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, motverka segregation och ojämlikhet samt öka jämställdhet. Staden behöver därför utveckla arbetssätt för att integrera olika perspektiv för hållbar utveckling i flera delar av samhället.

Agendans mål och delmål knyter an till stadens ansvar och verksamheter, till exempel arbetet med trygghet, mänskliga rättigheter, stadsutveckling, äldreomsorg, förskola, skola och vuxenutbildning, avfall och återvinning samt klimat och miljö.

Externa samarbeten

Genomförandet av Agenda 2030 ska präglas av lärande och utbyte av erfarenheter.

Från och med 2021 har Stockholms stad antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) och ICLD:s (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Genom medverkan tar staden ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Glokala Sverige ger chans till utbildningsinsatser och möjlighet att arbeta tillsammans med ett stort antal svenska kommuner och regioner för att höja kunskapen om Agenda 2030 och identifiera vad som driver hållbarhetsarbetet framåt.

Som en del i arbetet med att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte internationellt samarbetar staden med New York och Helsingfors om ett rapporteringssystem för Agenda 2030, i en så kallade Voluntary Local Review Declaration. Det innefattar en rapportering till FN om hur utvecklingsarbetet fortskrider. Detta kommer att tjäna som underlag för stadens arbete med att följa upp hållbarhetsarbetet samt ökar möjligheterna att jämföra med och lära av andra städer för att öka takten i genomförandet för att nå de uppsatta målen.

Rapporter och kunskapsunderlag

Staden tar löpande fram rapporter och kunskapsunderlag för att ha fakta och kunna analysera och driva på hållbarhetsarbetet.

Uppdaterad