Kommunstyrelsens utskott och råd

Under kommunstyrelsen finns några utskott och råd. Utskotten har beslutanderätt medan råden enbart har en rådgivande, ej beslutande, funktion.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen välja utskotten inom sig bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen välja utskotten inom sig bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen.

Utskottet ska besluta på kommunstyrelsens vägnar i en viss bestämd grupp ärenden. Kommunstyrelsen avlastas på så viss från ett antal mera specialiserade och detaljerade frågor, delvis av rutinkaraktär. Utskottet ska bland annat på kommunstyrelsens vägnar ansvara för den löpande uppföljningen av nämndernas ekonomi via månadsrapporter.

Utskottet beslutar om trygghetsskapande investeringar i den fysiska miljön. Utskottet ska även på kommunstyrelsens vägnar följa upp och utvärdera nämndernas och de kommunala bolagens insatser inom trygghetsområdet.

Utskottet ansvarar för stadens personal-, jämställdhets- och lönepolitik i den mån beslutanderätten inte delegerats till annan, eller är av sådan principiell natur att de ska beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens råd

Rådet ska

 • följa och ge råd hur staden tar ansvar och verkar för att intentionerna i Agenda 2030-arbetet utvecklas
 • stödja stadens verksamheter att nå målet att vara ledande i genomförandet av agendan
 • samverka med stadens nämnder och bolagsstyrelser och ta fram rapporter, analyser och utvärderingar i syfte att stödja stadens verksamheter i genomförandet av Agenda 2030
 • vara remissinstans i strategiska och stadsövergripande ärenden.

KFS 2019:05, Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 (pdf)

Rådets ledamöter

Rådet består av 17 ledamöter som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Tillsammans ska rådet representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030. I rådet finns:

 • Förtroendevalda politiker: De åtta partier som har representation i kommunstyrelsen har var sin ledamot.
 • Sakkunniga: Nio ledamöter är särskilt sakkunniga och nomineras av organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi.

Kommunstyrelsen utser ordförande bland de förtroendevalda ledamöterna. Rådet utser vice ordförande bland de sakkunniga ledamöterna.

En beredningsgrupp som utses av kommunstyrelsen, med två representanter från majoriteten och två från oppositionen, föreslår vilka av de nominerade sakkunniga som ska väljas som ledamöter och kommunstyrelsen fattar beslut om vilka de blir.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter för stockholmare med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Rådet

 • verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshindersaspekter
 • tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar
 • har en stödjande funktion för stadens nämnd- och bolagsanknutna råd
 • kan framföra synpunkter på stadens övergripande arbete med funktionshindersfrågor
 • kan yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HoSL).

Rådets ledamöter och möteskalender

Rådet utses av kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter som är förtroendevalda och åtta ledamöter samt fyra ersättare som företräder handikapporganisationerna. Nomineringarna samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm.

Rådets ledamöter väljs för fyra år och sammanträder minst sex gånger årligen.

Kommunstyrelsens råd för nationella minoriteter ska verka som rådgivande organ i arbetet med att stärka de nationella minoriteters och urfolks rättigheter i Stockholms stad. Arbetet utgår från minoritetslagstiftningen.

Rådet fattar inga beslut och ärenden som rör enskild person får inte behandlas i rådet.

Rådet ska

 • ge råd och stöd i strategiska frågor som har betydelse för nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad
 • fungera som remissorgan i strategiska ärenden som berör nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad
 • bevaka och följa upp frågor som påverkar nationella minoriteters rättigheter och livssituation.

Kfs 2024:10 Instruktion för kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter (pdf)

Rådets ledamöter och möteskalender

Rådet utses av kommunstyrelsen och består av tjugo ledamöter. Fem ledamöter är förtroendevalda och representerar staden, tre från majoriteten och två från oppositionen.

Representanter för de nationella minoriteterna nomineras av de nationella minoriteternas föreningar inom civilsamhället. Sammanlagt väljs femton ledamöter in i rådet, tre ledamöter per nationell minoritet.

Rådets ledamöter väljs för den tid kommunstyrelsen bestämmer. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Kommunstyrelsens pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att bereda Stockholms pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Kommunstyrelsens pensionärsråd verkar genom överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är inte överordnat  stadsdelsnämndernas pensionärsråd.

Rådet ska ta initiativ till förbättringar för stadens pensionärer, samverka med stadsdelsnämndernas pensionärsråd och även samarbeta med Region Stockholms pensionärsråd. Rådet ska vara remissorgan i ärenden av principiell karaktär och som berör de äldre i staden.

KFS 2007:15, Instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd (pdf)

Rådets ledamöter och möteshandlingar

Rådet består av nio ledamöter och nio ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år och administreras av äldreförvaltningen enligt kommunfullmäktiges instruktion. 

Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd anmäls till äldrenämnden.

Kontakt för kommunstyrelsens pensionärsråd

Äldreförvaltningen
Telefon: 08-508 36 200 (växel) 
E-post: aldreforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad