Trafik och gator

Stockholms stad ansvarar för alla kommunala vägar, gator och torg. Trafiksystemet ska vara pålitligt, tryggt, säkert och hållbart.

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och transportera varor byggas ut. Att bygga ut infrastrukturen för gång-, cykel-, och spårtrafik är viktigt för att Stockholm ska fungera.

Felanmälan och synpunkter 

Genom e-tjänsten och appen Tyck till kan alla hjälpa till att förbättra stadsmiljön. En felanmälan kan exempelvis gälla en trasig lampa, nedskräpning eller skadegörelse.

Framkomlighet

När staden växer krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik. Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Därtill finns ett antal styrdokument som beskriver hur staden ska arbeta med trafikfrågor och vilka mål som finns för arbetet för en trafiksäker, effektiv trafik med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

Levande Stockholm

Varje år gör staden om gator, torg och andra ytor till inbjudande offentliga rum med möbler, växter och kultur inom ramen för den särskilda satsningen Levande Stockholm. Olika aktiviteter genomförs under både sommar- och vintersäsongen och satsningen utvecklas av Stockholms stad i nära samarbete med näringslivet och stadens medborgare.

Närliggande arbeten

Offentliga rum

Stadens funktioner och människorna är utgångspunkten när stadsrum som till exempel gator, torg och kajer utformas. Det krävs varsamma avvägningar för att helheten ska bidra till ett attraktivt offentligt rum med alla de viktiga funktioner som finns i en stad.

Stadens strategi för offentliga rum kompletterar framkomlighetsstrategin med riktlinjer för hur stadens gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till mötes- och vistelseplatser i en växande, attraktiv och hållbar stad.

Organisation

Trafikkontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, vägar och torg samt parkering på gatumark. 

Det kommunala bolaget Stockholm parkering ansvarar för parkeringsytor utomhus och i garage runt om i staden.

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin gäller till och med år 2021.

Framkomlighetsstrategi (pdf, 2,89 MB nytt fönster)

Urban Mobility Strategy, English version (pdf, 3.18 MB, new window)

Cykelplan

Cykelplanen är en del av framkomlighetsstrategin och beskriver åtgärder i infrastruktur och i drift och underhåll för att göra det lättare att pendla med cykel och att fler ska välja att ta cykeln.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Gångplan

Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015–2020.

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf, 13.9 MB, new window)

Godstrafikplan

Godstrafikplanen anger att staden ska planera för att transporternas förutsägbarhet ska öka, att godstransporternas negativa miljöpåverkan ska minska och att utvecklingen ska ske i samverkan med andra aktörer. Planen innehåller en handlingsplan för perioden 2018–2022.

Godstrafikplan (pdf, 1,13 MB, nytt fönster)

Stockholm Freight plan, English version (pdf, 2.55 MB, new window)

Hastighetsplan

Hastighetsplanen beskriver arbetet för höjd trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet genom ändrade hastighetsgränser i Stockholms stad.

Parkeringsplan

Stadens parkeringsplan fastställer parkeringsregler och taxor.

Parkeringsplan (pdf, 15 MB, nytt fönster)

Stomnätsplan

Åtgärder för att förbättra stombusstrafiken planeras i samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm, trafikförvaltningen. De långsiktiga målen för utvecklingen samt förslag på åtgärder behandlas i den långsiktiga stomnätsplanen för Stockholms län.

Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram beskriver hur vi ska få ett effektivt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i en växande stad. Programmet innehåller inriktning, mål och åtgärder för åren 2010–2020.

Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad (pdf, 3,50 MB, nytt fönster)

Plan för säkra och trygga skolvägar

Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar beskriver hur vi ska arbeta med barns resor till och från skolan. Planen innehåller tre övergripande mål och en handlingsplan för åren 2015–2020 med åtgärder för hur målen ska nås. I planen ingår exempelvis åtgärder för att minska biltrafiken, sänka hastigheterna i skolornas närmiljö och ge barn bättre förutsättningar att gå och cykla till skolan.

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk version (pdf, 3,43 MB, nytt fönster)

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk kortversion (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Plan for Safe and Secure School Routes, English short version (pdf, 1 MB, new window)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2020–2023 formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst.

Stockholms stad miljöprogram 2020–2023 (pdf, 852 kB, nytt fönster)

Klimathandlingsplan

Klimathandlingsplan 2020–2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 anger hur staden ska nå sina mål om minskad klimatpåverkan, fastlagda i miljöprogrammet för samma period.

Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Uppdaterad