Trafik och gator

Stockholms stad ansvarar för alla kommunala vägar, gator och torg. Trafiksystemet ska vara pålitligt, tryggt, säkert och hållbart.

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och transportera varor byggas ut. Att bygga ut infrastrukturen för gång-, cykel-, och kollektivtrafik är viktigt för att Stockholm ska fungera.

Framkomlighet

När staden växer krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik, och hur vi använder det offentliga rummet. Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Därtill finns ett antal styrdokument som beskriver hur staden ska arbeta med trafikfrågor och vilka mål som finns för arbetet för en trafiksäker, effektiv trafik med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

Levande Stockholm

Varje år gör staden om gator, torg och andra ytor till inbjudande offentliga rum med möbler, växter och kultur inom ramen för den särskilda satsningen Levande Stockholm. Olika aktiviteter genomförs under både sommar- och vintersäsongen och satsningen utvecklas av Stockholms stad i nära samarbete med näringslivet och stadens medborgare.

Närliggande arbeten

Offentliga rum

Stadens funktioner och människorna är utgångspunkten när stadsrum som till exempel gator, torg och kajer utformas. Det krävs varsamma avvägningar för att helheten ska bidra till ett attraktivt offentligt rum med alla de viktiga funktioner som finns i en stad.

Stadens strategi för offentliga rum kompletterar framkomlighetsstrategin med riktlinjer för hur stadens gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till mötes- och vistelseplatser i en växande, attraktiv och hållbar stad.

Organisation

Trafikkontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, vägar och torg samt parkering på gatumark. 

Det kommunala bolaget Stockholm parkering ansvarar för parkeringsytor utomhus och i garage runt om i staden.

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin uppdaterades 2022.

Stockholms stads framkomlighetsstrategi (pdf)

Cykelplan

Stadens cykelplan är en del av framkomlighetsstrategin och beskriver hur staden jobbar för att göra det enklare och bättre att cykla i Stockholm. Cykelplanen uppdaterades 2022.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf)

Gångplan

Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015–2020.

Gångplan (pdf)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf)

Godstrafikplan

Godstrafikplanen anger att staden ska planera för att transporternas förutsägbarhet ska öka, att godstransporternas negativa miljöpåverkan ska minska och att utvecklingen ska ske i samverkan med andra aktörer. Planen innehåller en handlingsplan för perioden 2018–2022.

Godstrafikplan (pdf)

Stockholm Freight plan, English version (pdf)

Hastighetsplan

Hastighetsplanen beskriver arbetet för höjd trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet genom ändrade hastighetsgränser i Stockholms stad.

Parkeringsplan

Stadens parkeringsplan fastställer parkeringsregler och taxor.

Parkeringsplan (pdf)

Stomnätsplan

Åtgärder för att förbättra stombusstrafiken planeras i samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm, trafikförvaltningen. De långsiktiga målen för utvecklingen samt förslag på åtgärder behandlas i den långsiktiga stomnätsplanen för Stockholms län.

Trafiksäkerhetsplan

Stockholms stads trafiksäkerhetsplan beskriver hur och inom vilka områden staden ska fokusera för att trafiksäkerhetsarbetet ska vara som mest effektivt och ge störst nytta. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet. Planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2022 och gäller tills vidare.

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (pdf)

Plan för säkra och trygga skolvägar

Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar beskriver hur vi ska arbeta med barns resor till och från skolan. Planen innehåller tre övergripande mål och en handlingsplan för åren 2015–2020 med åtgärder för hur målen ska nås. I planen ingår exempelvis åtgärder för att minska biltrafiken, sänka hastigheterna i skolornas närmiljö och ge barn bättre förutsättningar att gå och cykla till skolan.

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk version (pdf)

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk kortversion (pdf)

Plan for Safe and Secure School Routes, English short version (pdf)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2020–2023 formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst.

Stockholms stad miljöprogram 2020–2023 (pdf)

Klimathandlingsplan

Klimathandlingsplan 2020–2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 anger hur staden ska nå sina mål om minskad klimatpåverkan, fastlagda i miljöprogrammet för samma period.

Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf)

Uppdaterad