Kollektivtrafik

Utbyggd kollektivtrafik och en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur är nödvändigt för att Stockholm ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt.

För att restiden med buss ska bli kortare och mer förutsägbar behöver vi använda gatorna på ett smart sätt.

Att resa tillsammans på stadens gator

Kollektivtrafik, cykel och gång är de färdsätt som kan förflytta flest människor på minst yta. I Stockholms stads trafikstrategi – framkomlighetsstrategin – prioriterar vi därför dessa färdsätt. Alla har inte möjlighet att ändra hur de reser, men om fler oftare väljer kollektivtrafik, gång eller cykel blir det mer plats för dem som måste ta bilen – till exempel godstrafiken.

Stora satsningar pågår

Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Flera stora satsningar pågår, bland annat utbyggnad av tunnelbanan.

Stockholms stad finansierar en del av infrastruktursatsningarna på ny kollektivtrafik inom ramen för den så kallade Stockholmsförhandlingen.

Busstrafiken behöver utvecklas

Om fler ska välja kollektivtrafik istället för bil behöver både spår- och busstrafiken utvecklas. Stockholms stad har ett stort ansvar eftersom vi ansvarar för gatornas utformning och underhåll.

Stombussarna binder samman länet

Stombussarna är de blå SL-bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd. De binder samman viktiga knutpunkter och spårförbindelser, både på tvären och mot centrum. Stombussarna ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet och hög passagerarkapacitet.

Många hinder på vägen

När det är trångt på vägarna har bussarna svårt att komma fram. Bilköer, felparkerade bilar, trafiksignaler, byggtransporter och varuleveranser är exempel på sådant som bidrar till lång restid och oregelbundna avgångar.

Nära samverkan ger bättre framkomlighet

Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm driver tillsammans med Trafikverket, Stockholms stad och andra berörda kommuner ett utvecklingsarbete för att skapa bättre framkomlighet i stombussnätet.

Syftet är att identifiera problem som påverkar befintliga och framtida stombusslinjer. Inom ramen för arbetet identifieras de åtgärder som gör mest nytta för pengarna längs de olika stombusslinjerna.

Många åtgärder samtidigt ger bättre framkomlighet

Många relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan ha stor effekt på bussarnas framkomlighet om de är väl koordinerade. En del satsningar ansvarar Stockholms stad för, andra genomför Trafikförvaltningen.

Stomnätsplan och gemensam aktivitetsplan

Stomnätsplan

Trafikförvaltningen har, tillsammans Stockholms stad, tagit fram en stomnätsplan för Stockholms län. Stomnätsplanen ska utgöra en grund för den långsiktiga planeringen av kollektivtrafikens stomnät.

Gemensam aktivitetsplan

Stockholms stad och Region Stockholms trafikförvaltning har tagit fram en gemensam aktivitetsplan för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms stad 2022–2026. Aktivitetsplanen är en utveckling av det arbete som har bedrivits under "Gemensam handlingsplan stombuss 2017–2021".

Gemensam aktivitetsplan för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms stad 2022–2026 (pdf)

Uppdaterad