Godstrafik

Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad.

Utmaningar med ökande godstrafik

Godstrafiken står inför ett flertal utmaning. Förutom klimatförändringen och större krav på miljö och säkerhet påverkas godstrafiken också av befolkningstillväxten och den ökande e-handeln.

Luftföroreningar och buller är några negativa konsekvenser från transporter av gods. Godstransporter, oavsett vilket transportslag dessa utförs med, både drabbas av och bidrar till den begränsade framkomligheten i staden. Ökad trängsel bidrar till försämrad luftkvalitet och större bullerpåverkan samtidigt som tillgänglighet och effektivitet försämras då restiderna blir längre och mer opålitliga.

Mer e-handel och ökat bostadsbyggande

Stockholmsregionen är landets största konsumentmarknad. Enligt Trafikanalys (2017) sker det inom Stockholms län omkring 100 000 lastbilstransporter per vecka, varav en fjärdedel utgör transporter av livsmedel och post/budleveranser. En fjärdedel av transporterna körs tomma.

E-handeln förutspås öka kraftigt vilket i sin tur ökar antalet transporter. Framförallt märks en ökning av mindre transportfordon som levererar färre varor per tillfälle i takt med att hemleveranser på kvällar och helger ökar. Till följd av en högre takt på bostadsbyggandet ökar även behovet av bygg- och masstransporter.

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner är ett projekt som drivs av Closer och där Stockholms stad ingår som en av flera partner från näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet undersöker under hösten 2021 hur trafiksäkerhet och samspel mellan trafikanter kan förbättras, genom att koppla ihop smarta sensorer och uppkopplade fordon längs en del av Hornsgatan i centrala Stockholm.

Sedan 2022 testar staden så kallade tysta off peak-transporter. För aktörer som är intresserade av att transportera, lasta och lossa gods på ett tyst sätt är det möjligt att beviljas en dispens från nattförbud för tung trafik enligt gällande lokal trafikföreskrift. Ett antal kriterier behöver då vara uppfyllda för att transporter ska kunna ske inom gällande bullerriktvärden. Eldrivna fordon kommer att premieras som första val.

Styrande dokument

Godstrafikplan

Som en del i stadens framkomlighetsstrategi finns godstrafikplanen. Godstrafikplanen innehåller mål och åtgärder för att leveranstrafiken i Stockholms stad ska vara effektiv, säker, grön och pålitlig.

Uppdaterad