Godstrafik

Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad.

I takt med att godstrafiken ökar står staden inför ett flertal utmaningar. Förutom klimatförändringen och större krav på miljö och säkerhet påverkas godstrafiken också av befolkningstillväxten och den ökande e-handeln.

Luftföroreningar och buller är några negativa konsekvenser från transporter av gods. Godstransporter, oavsett vilket transportslag dessa utförs med, både drabbas av och bidrar till den begränsade framkomligheten i staden. Ökad trängsel bidrar till försämrad luftkvalitet och större bullerpåverkan samtidigt som tillgänglighet och effektivitet försämras då restiderna blir längre och mer opålitliga.

Mer e-handel och ökat bostadsbyggande

Stockholmsregionen är landets största konsumentmarknad. Enligt Trafikanalys (2017) sker det inom Stockholms län omkring 100 000 lastbilstransporter per vecka, varav en fjärdedel utgör transporter av livsmedel och post/budleveranser. En fjärdedel av transporterna körs tomma.

E-handeln förutspås öka kraftigt vilket i sin tur ökar antalet transporter. Framförallt märks en ökning av mindre transportfordon som levererar färre varor per tillfälle i takt med att hemleveranser på kvällar och helger ökar. Till följd av en högre takt på bostadsbyggandet ökar även behovet av bygg- och masstransporter.

Hållbara och integrerade urbana transportsystem

Hållbara och integrerade urbana transportsystem (HITS) är ett Vinnovafinansierat projekt som drivs av Closer och där Stockholms stad deltar. Projektet, som pågår fram till december 2024, handlar om att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden. För Stockholm stad handlar det om att tillsammans med fastighetsägare i city skapa möjligheter till samverkan och samlastning för en hållbar distribution av varor och returflöden på stadens gator. På så vis kan vi få till en ökad effektivitet för godstransporter i området och därmed öka attraktiviteten i det offentliga rummet.

Att transportera gods under sen kväll, natt och tidig morgon är bra både för transportörer, distributörer och samhället i stort, om de utförs inom ramen för gällande bullerriktvärden. Satsningar på så kallade off peak-transporter bidrar också till elektrifieringen av den tunga fordonsflottan. I förlängningen blir de offentliga rummen mer attraktiva och den lokala miljön förbättras.

Stadens tester med tysta off peak-transporter har visat på goda resultat med körtidsbesparingar, hög leveranssäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö för förarna. Aktörer som är intresserade av att transportera, lasta och lossa gods på ett tyst sätt kan ansöka om att vara med i projektet.

Styrande dokument

Godstrafikplan

Som en del i stadens framkomlighetsstrategi finns godstrafikplanen. Godstrafikplanen innehåller mål och åtgärder för att leveranstrafiken i Stockholms stad ska vara effektiv, säker, grön och pålitlig.

Uppdaterad