Gång

Det är många människor som går i Stockholm. Korta avstånd och en väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till det stora antalet gående. Nu gör Stockholms stad ytterligare satsningar för att förbättra gångbanor, trottoarer och gångstråk.

I Stockholm görs 37 procent av alla resor i staden till fots, vilket är en hög siffra jämfört med andra städer i världen. Och det spelar stor roll hur staden är byggd. Närheten till kollektivtrafik och service är viktiga skäl till att många väljer att gå. Många av de som går i Stockholm gör det på väg till eller från buss och tunnelbana.

En vanlig resa till fots är längre än många tror. Om sträckan är kortare än två kilometer väljer så många som 78 procent att gå hela vägen.

  • I innerstaden väljer 52 procent att gå hela vägen från start till mål.
  • I ytterstaden väljer 35 procent att gå hela vägen från start till mål.

Även om Stockholm är en bra stad för gående ska vi bli ännu bättre. Sedan flera år genomför staden flera projekt för att öka gångvänligheten. Vi fortsätter också arbetet med att förhindra fallolyckor och anpassa hastigheterna där många gående rör sig. Det ska helt enkelt vara framkomligt, tryggt och attraktivt att gå i staden.

Projekt och utveckling

Stockholm växer snabbt och trängseln i trafiken ökar. Det är en utmaning och ställer höga krav på hur staden utvecklas. Mellan år 2019 och 2022 investerar Stockholms stad 500 miljoner kronor i projekt som ökar framkomligheten för gående och kollektivtrafik i hela staden.

Just nu anlägger vi nya gågator, breddar trottoarer och övergångsställen och sänker hastighetsgränserna på platser med många gående. Vi bygger också genomgående gångbanor som ger gående företräde i korsningar på flera gator i staden. Vi skapar bra platser för gående vid knutpunkter för kollektivtrafik, till exempel buss-, tunnelbane- eller tågstationer.

Vi håller trottoarer och gångbanor rena och framkomliga när vi städar, tar upp löv, sopar sand, röjer bort snö och bekämpar halka. Vi tar också regelbundet bort sly och växlighet för att skapa bättre framkomlighet och sikt.

På vintern kan isiga trottoarer och hala gångbanor avskräcka från promenad. Därför utvecklar vi nya metoder för att snöröja och halkbekämpa effektivt, med målet att trottoarer och gångbanor alltid ska vara säkra och framkomliga. De senaste åren har vi till exempel använt metoden sopsaltning på utvalda platser, för att förebygga att det skapas is eller slask.

Det ska vara lagom trångt

Gångstråk som används av många människor upplevs ofta som trygga och attraktiva. För mycket trängsel på en trottoar eller gångbana kan däremot skapa stress, göra att det tar längre tid att komma fram och bidra till ökad risk för olyckor. Därför arbetar staden med att skapa miljöer som är anpassade för gående, där människor vill vistas och där det är säkert och enkelt att gå.

I Stockholms miljöbarometer finns det statistik som visar antalet gående på olika platser i Stockholm.

Ett levande Stockholm

Sedan 2018 har Stockholms stad en strategi för hur våra gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till attraktiva platser där alla känner sig välkomna.

Sommar och vinter gör vi om gator, eller delar av dem, till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Torgen utsmyckas och tillfälliga parker skapar nya naturliga mötesplatser. Målet är att skapa trivsamma miljöer och ett attraktivt stadsliv.

Stockholms stads gångplan

Gångplanen togs fram 2016 och är en fördjupning av Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Den beskriver hur staden ska bli en mer gångvänlig stad och hur vi kan öka andelen gående. Målen i gångplanen säger att alla invånare och besökare ska kunna, vilja, veta och våga gå.

Gångplanen består av två delar. Den första delen slår fast en strategiskt långsiktig inriktning för att främja gående i staden. Den andra delen utgörs av en handlingsplan. Aktuell handlingsplan för gång gäller 2022–2027.

Gångplanen – en del av framkomlighetsstrategin (pdf)

The Stockholm Pedestrian Plan, English version (pdf)

Handlingsplan för gång 2022–2027

Handlingsplanen består av 30 åtgärder som ska bidra till att göra Stockholm mer gångvänligt, attraktivt och öka andelen gående. Det ska ske genom:

  • investeringar i gångvägnätet
  • bättre samverkan mellan stadens förvaltningar
  • ökad kunskap om gående och deras behov
  • nya verktyg och metoder
  • ökad kunskap om hur vi skapar en attraktiv och gångvänlig stadsmiljö.

Handlingsplan för gång 2022–2027 (pdf) 

Upptäck staden

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 26 gångstråk i och runt Stockholms stad. De är framtagna för att knyta samman olika delar av staden, samtidigt som de ska inspirera och underlätta vardagsmotion.

Stockholms stad finns också på Facebook med en egen sida för gång och cykel. Här berättar vi om nya satsningar och tipsar om nyheter som rör stadens arbete för ett gångvänligare Stockholm.

Läs mer om framkomlighet

Uppdaterad