Offentliga rum

Stadens offentliga rum – gator, torg, kajer och andra allmänna platser – är en av Stockholms största och viktigaste tillgångar.

Stadens offentliga rum är till för alla

Grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle är att de offentliga rummen är inbjudande och trygga platser för alla människor. Det behövs levande stadsmiljöer i hela staden där alla känner sig välkomna och kan röra sig och vistas fritt.

Människor är det viktigaste i en attraktiv stadsmiljö. Därför behöver det finnas goda förutsättningar för att gå, stå, cykla, sitta, titta, lyssna och prata. Det behövs platser både för den som vill delta i ett evenemang och för den som söker avskildhet. Platser måste också möjliggöra effektiv drift så att de blir välskötta och trygga. Offentliga rum präglas av människorna som använder dem samtidigt som de tillhör oss alla.

En stad som är attraktiv att vistas i

När staden växer delar fler människor på de offentliga rummen, vilket ökar möjligheten till interaktion och kraven på att våra offentliga rum planeras så att de inbjuder till vistelse, interaktion och trygghet.

I Stockholms stads strategi för offentliga rum lyfts de aspekter för vistelse som måste tas hänsyn till för att helheten ska bli bra. Strategin är ett komplement till stadens framkomlighetsstrategi som fokuserar på trafik, rörelse och de avvägningar som behöver göras mellan olika trafikslag.

Så utvecklar vi Stockholms offentliga rum

Stadens övergripande uppdrag är att göra det möjligt för människor att kunna nå och vilja vistas i hela staden. Stockholms stad bygger om och utvecklar vistelsekvaliteten på våra gator, torg, kajer. Utformningen av de offentliga rummen ska underlätta flexibel användning och göra det möjligt att ändra användningen över dygnet, veckan eller året.

Pågående

Stockholms stad samarbetar med Limitless Kista med att på längre sikt göra om Grönlandsgången, Jan Stenbecks torg, Arne Beurlings torg och Kistagången  till tryggare och attraktivare platser. Under sommaren 2022 kommer tillfällig möblering, konst och aktiviteter samt växter och blommor att pryda platserna och bjuda in till nya upplevelser i det offentliga rummet.

Stockholms framtidsgator – ett pilotprojekt där gatan blir plats för aktivitet

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Stockholms Framtidsgator: Parmmätargatan – Stockholm växer

Grönare Stockholm – en satsning på våra parker

Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla stadens parker, gröna stråk och naturområden. Satsningen startade 2017 och fortsätter fram till 2022.

Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

På webbplatsen Stockholm växer kan du läsa mer om de olika projekt som ingår i satsningen.

Närliggande arbetsområden

Trafik och gator

I framkomlighetsstrategin framgår hur staden gör avvägningar och prioriteringar i gaturummet för att klara framtiden trafikutmaningar. Strategin gäller fram till och med år 2021 och stadens strategi för offentliga rum är ett komplement som konkretiserar dessa frågor.

Trygghet

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.

Natur, parker och grönområden

Det pågår ett ständigt arbete i staden för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp.

Organisation

Trafikkontoret ansvarar för utveckling, drift och underhåll av stadens offentliga rum.

Styrande dokument

Stockholms stads strategi för offentliga rum

Strategin innehåller planeringsprinciper för hur stadens gator, torg och andra allmänna platser ska utvecklas till mötes- och vistelseplatser i en växande, attraktiv och hållbar stad.

Strategi för offentliga rum 2018–2021 (en del av Framkomlighetsstrategin) (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Strategy for public spaces – English version (pdf, 1.8 MB, new window)

Uppdaterad