Avfall och återvinning

Resurseffektiva och giftfria kretslopp utgör en förutsättning för en klimatmässigt hållbar stadsutveckling.

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår måste tas omhand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön samt för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Stockholm växer kraftigt. Det innebär ökade krav på en tydlig och långsiktig avfallshantering och ändrade beteenden. En gemensam faktor för att lyckas med en ökad resurshushållning är att det ska vara lätt att göra rätt. Systemen för avfallshantering måste vara lättillgängliga och uppfattas som effektiva. Stadens utmaning är att hitta smarta insamlingssystem som fungerar i en storstad och för alla.

Ett av de sex målen i Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 är Resurseffektiva kretslopp. Till målet hör tre delmål:

  • Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall
  • Avfall som uppkommer ska tas om hand resurseffektivt
  • Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna

I Stockholm ökar materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen. Andelen stockholmare som lämnar farligt avfall till återvinning ökar samtidigt som felsorteringen minskar. Likaså minskar mängden avfall som lämnas till deponi.

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av stockholmarnas hushållssopor och övrigt avfall såsom el-, grov- och farligt avfall inom Stockholms stad. I ansvaret ingår även driften av stadens återvinningscentraler och den mobila miljöstationen.

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar även för hantering av hushållssopor från företag. För övrig avfallshantering för företagare gäller särskilda regler.

Miljöförvaltningen ser genom myndighetsutövning till att olika verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser, bland annat genom tillsynen av farligt avfall.

Trafikkontoret ansvarar för ett utvecklingsprojekt för att på försök erbjuda källsortering på allmän plats.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är en rikstäckande organisation som ansvarar för återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningar.

Styrande dokument

I Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 finns ett mål och tre delmål som rör avfall och återvinning

Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 redovisar mål och åtgärder för att avfallets mängd och farlighet ska minska och innehåller information om allt avfall som uppkommer inom kommunen.

Avfallsplan för Stockholm 2017–2020 (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Uppdaterad