Avfall och återvinning

Resurseffektiva och giftfria kretslopp utgör en förutsättning för en klimatmässigt hållbar stadsutveckling.

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår måste tas omhand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön samt för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Stockholms stad arbetar för att återbruket i Stockholm ska öka väsentligt och inom stadens verksamheter mångdubblas och matsvinnet ska minska inom stadens verksamheter. En gemensam faktor för att lyckas med en ökad resurshushållning är att det ska vara lätt att göra rätt. Systemen för avfallshantering måste vara lättillgängliga och uppfattas som effektiva. Stadens utmaning är att hitta smarta insamlingssystem som fungerar i en storstad och för alla.

Ett av de sju målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 är Ett resurssmart Stockholm. Till målet hör tre etappmål:

  • Minskad resursanvändning och klokare konsumtion
  • Ökad recirkulation av materiella resurser inom staden
  • En ökad resurseffektivitet i samband med byggprocessen.

I Stockholm ökar materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen. 

Från och med den 1 januari 2021 är det obligatoriskt för restauranger och storkök i Stockholms stad att sortera ut matavfall från övriga sopor och från och med 1 januari 2023 gäller det även hushåll och övriga verksamheter.

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av stockholmarnas hushållssopor och övrigt avfall såsom el-, grov- och farligt avfall inom Stockholms stad. I ansvaret ingår även driften av stadens återvinningscentraler och den mobila miljöstationen.

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar även för hantering av hushållssopor från företag. För övrig avfallshantering för företagare gäller särskilda regler.

Miljöförvaltningen ser genom myndighetsutövning till att olika verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser, bland annat genom tillsynen av farligt avfall.

Trafikkontoret och ett antal stadsdelsförvaltningar erbjuder källsortering på några platser i stadsmiljön.

Förpackningsinsamlingen (FTI), är en rikstäckande organisation som ansvarar för återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningar.

Styrande dokument

I Stockholms stads miljöprogram 2020–2023 finns ett mål och tre etappmål som rör avfall och återvinning.

Stockholms stads miljöprogram 2020–2030 (pdf)

Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 redovisar mål och åtgärder för att avfallets mängd och farlighet ska minska och innehåller information om allt avfall som uppkommer inom kommunen.

Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 (pdf)

Uppdaterad