Fritid

Flera verksamheter i staden arbetar för att invånare ska ha en meningsfull fritid. För barn och unga är det en verksamhet nära skolan med syfte att stötta inlärning och socialisering.

Föreningar får bidrag från staden för att erbjuda en bredd av aktiviteter.  De kommunala verksamheter som på olika sätt kan bidra till invånarens upplevelse av en meningsfull fritid är många.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever 6–10 år och erbjuds den del av dagen då de inte går i skolan eller förskoleklassen, inklusive under lov- och studiedagar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är en del av grundskolan.

Fritidsklubb

Fritidsklubb är för barn mellan 10 och 13 år och ger barnen en fast punkt, mellanmål och aktiviteter. I fritidshem och på fritidsklubb kan barnen vara före och efter skoldagen samt på lov- och studiedagar.

Fritidsgårdar och ungdomsgårdar

Ungdomsgårdar finns i alla stadsdelsförvaltningar och har verksamheter på kvällstid, som är gratis. Ungdomsgården ska vara en miljö utan krav på prestation men där ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i en drogfri och trygg miljö. Pojkar och flickor ges samma möjligheter till aktiviteter.

Lekplatser, parklekar och plaskdammar

På stadens lekplatser finns olika sorters lekredskap som till exempel rutschkanor och klätterställningar. Det kan också finnas plats för lek med sand och vatten och på vintern även pulkabacke.

Parkleken är kostnadsfri och öppen för barn, unga och deras anhöriga. Fokus ligger på utomhusaktiviteter som lekar, odling och skapande verksamhet. På dagarna finns personal på parkleken och det finns alltid någon att prata med. Ibland kan parklekarna ha verksamhet på kvällar och helger. Vissa parklekar går att boka för barnkalas och andra händelser.

Fritid för alla

Fritid för alla är ett nätverk i Stockholm som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att ha en aktiv fritid. Idrottsförvaltningen ansvarar för nätverket.

På webbplatsen Fritidsnätet finns ett samlat fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Där samlas information och aktiviteter från över 400 föreningar, fritidsgårdar och andra verksamheter som fungerar för personer som behöver extra stöd.

Fritid för äldre

I Stockholms stad finns olika fritidsverksamheter för äldre till exempel gymträning, gruppaktiviteter, kulturträffar, kostrådgivning, datakunskap och mycket annat. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för verksamheten.

Kollo

Kollo är ett läger för barn som går i skolår 1 till 9 med syfte att ge barnen en naturupplevelse och möjlighet att knyta nya vänskapsband. Idag finns speciella kollon för speciella intressen. Allt från kockkollon till äventyrskollon men också kollon i mer traditionell form.

Kulturskola

I Kulturskolan får barn mellan 6 och 22 år utrymme att upptäcka, utveckla och uttrycka sig i ord, bild, toner och rörelser.

Undervisningen sker i egna lokaler och i skolor runt om i hela staden.

Organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för fritidshem och fritidsklubbar i anslutning till de kommunala skolorna.

För ungdomsgårdar ansvarar respektive stadsdelsförvaltning. 

Idrottsförvaltningen ansvarar för att skapa förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara aktiva.

Kulturförvaltningen ansvarar för Kulturskolan.

Styrande dokument

Kultur i ögonhöjd

Programmet Kultur i ögonhöjd syftar till att möjliggöra för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna. De ska även ha möjlighet att påverka sina kultur- och fritidsaktiviteter och de miljöer de vistas i. 

Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Förskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Grundskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Gymnasiet (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Fritiden (pdf)

Uppdaterad