Socialtjänst

Personer som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, under kortare eller längre tid, kan få stöd av socialtjänsten.

Socialtjänsten är ett samlingsbegrepp för en rad olika kommunala insatser, exempelvis stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, ekonomiskt stöd eller stöd med boende.

Stödet utformas individuellt

Socialtjänst och social omsorg är ett av stadens bredaste områden med en gemensam nämnare; stöd till människor i olika ålder och med vitt skiftande behov. Därför finns olika insatser som kan användas var för sig eller tillsammans. Allt stöd ska utformas individuellt. Utgångspunkten är den enskildes behov.

De allra flesta insatserna hos socialtjänsten bygger på att personer själva upplever behov av hjälp och själva söker stöd. Det finns olika typer av stöd att få från Stockholms stad.

Information om socialtjänsten och LVU på olika språk

På Socialstyrelsens webbplats finns samlat material översatt till flera språk riktat till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten. Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

Organisation

Stockholms stads socialtjänst är fördelad på socialförvaltningen och de 13 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom köper staden olika tjänster från privata utförare.

Funktionshindersombudsmannen

Stockholm ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga. Stadens nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar att arbeta för detta. Funktionshindersombudsmannen ska driva på och stödja det arbetet.

SHIS Bostäder (Stiftelsen SHIS Bostäder)

SHIS Bostäder är stadens bostadssociala resurs och har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla bostäder åt personer som inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden.

Styrande dokument

Stadens budget pekar ut riktningen för socialtjänstens arbete. Dessutom finns ett stort antal riktlinjer som anger hur arbetet ska utföras.

Uppdaterad