Kommunikation

Kommunikation är en självklar och integrerad del i stadens verksamheter. All kommunikation ska kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.

Varje dag har stadens medarbetare hundratusentals kontakter och möten. Där och då, i dessa ögonblick, skapas upplevelser och föreställningar om staden och vår service och här sker den viktigaste delen av stadens kommunikationsarbete.

Stockholms stad är en offentlig verksamhet som ytterst är till för stockholmarna. Det innebär att staden har ett viktigt informationsansvar. Det ska vara enkelt för stockholmarna att ta del av tillförlitlig information om den service staden erbjuder. Det ska också vara enkelt att ha insyn och vara delaktig i de beslut som fattas och sådant som rör stockholmarnas egen vardag.

Stadens kommunikationsarbete är ett verksamhetsstöd för att förverkliga kommunfullmäktiges budget, mål och vision. Kommunikationen bidrar till kvaliteten i våra verksamheter och utvecklingen av staden. Genom ett medvetet arbete med kommunikationen skapas en enhetlig och relevant bild av Stockholms stad.

Stockholms stad i sociala medier

Genom sociala medier förmedlar staden information om sådant stockholmare och besökare har nytta av i vardagen.

Organisation

Alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag ansvarar för kommunikationen inom respektive verksamhetsområde.

Stadsledningskontoret ansvarar för att styra, leda och samordna stadens kommunikationsarbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten. I ansvaret ingår även utveckling och förvaltning av stadens digitala kanaler.

Styrande dokument

Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Kommunikationsprogrammet slår fast nio grundläggande principer för stadens kommunikation och inriktningen för de kommande åren. Det innehåller mål och strategier för åren 2017–2022 som ska möta de utmaningar staden står inför. Programmet gäller alla Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser och ska ligga till grund för hur stadens verksamheter planerar, genomför och utvecklar sin kommunikation.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017–2022 (pdf)

Grafisk profil och sociala medier

I stadens varumärkesmanual finns information och riktlinjer för hur stadens grafiska profil ska användas. Där finns också stadens policy och handledning för sociala medier.

Uppdaterad