Kommunikation

Kommunikation är en självklar och integrerad del i stadens verksamheter. All kommunikation ska kännetecknas av att den är aktiv, tydlig och tillgänglig.

Stockholms stad, huvudstaden med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner, är Sveriges största kommun med uppdrag och verksamhetsansvar fördelat över ett stort antal nämnder och bolagsstyrelser. 

Målgrupper och intressenter möter staden i många olika sammanhang och livssituationer varje dag. Med engagemang och genom samarbete både inom och utom vår organisation är vi med och utvecklar dagens och morgondagens Stockholm. Med ett så samhällsviktigt uppdrag, med ansvar för alla som lever här idag och i framtiden, så är kommunikationen en självklar del av stadens verksamhet. 

Stockholms stads kommunikationsprogram säkerställer att nämnder och bolagsstyrelser kommunicerar sammanhållet och målgruppsanpassat. Programmet formulerar uppdrag och utgångspunkter för stadens kommunikation genom övergripande mål, budskap och gemensamma förhållningssätt. 

Stockholms stad i sociala medier

Genom sociala medier förmedlar staden information om sådant stockholmare och besökare har nytta av i vardagen.

Organisation

Alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag ansvarar för kommunikationen inom respektive verksamhetsområde.

Stadsledningskontoret ansvarar för att styra, leda och samordna stadens kommunikationsarbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten. I ansvaret ingår även utveckling och förvaltning av stadens digitala kanaler.

Styrande dokument

Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Stockholms stads kommunikationsprogram är ett styrande dokument för nämnders och bolagsstyrelsers kommunikationsarbete. Programmet stärker stadens förmåga till en målgruppsanpassad och sammanhållen kommunikation. Programmet ses över årligen och uppdateras vid behov genom beslut i kommunfullmäktige.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad (pdf)

Grafisk profil och policy för sociala medier

I stadens varumärkesmanual finns information och riktlinjer för hur stadens grafiska profil ska användas. Där finns också stadens policy för sociala medier.

Uppdaterad