Stadsbyggnad

Stockholm växer mer än någonsin. Inom ett par år har staden en miljon invånare. Den snabba tillväxten måste ske på ett hållbart sätt för både människa och miljö, nu och många generationer framöver.

Stockholm växer snabbare än på mycket länge. Framför allt pågår bygget av nya bostäder och utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik men det behövs också fler arbetsplatser, skolor, förskolor, kulturlokaler, idrottshallar och gång- och cykelvägar.

I Stockholmsrummet, en permanent utställning i Kulturhuset, och på webbplatsen Stockholm växer finns information om var och hur Stockholm växer.

Organisation

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i staden. Förutom övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur arbetar kontoret med att ta fram plan- och områdesprogram, detaljplaner och bygglov. Dessutom ingår mätnings- och karteringsverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.

Exploateringskontoret

Exploateringskontoret ansvarar för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden. 

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av Stockholms stads fastighetsbestånd.

Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för strategisk trafikplanering i Stockholms stad och för  investeringar i stadens gator, vägar och torg samt utvalda park- och grönområden.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen ser till att olika verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser och att störningar förebyggs genom att medverka vid planeringen av ny bebyggelse och trafiksystem.

Bostadsbolagen

Staden har tre kommunala bostadsbolag som ansvarar för byggandet av allmännyttiga bostäder i Stockholms stad.

Skönhetsrådet

Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) är rådgivare åt kommunens förvaltningar när det gäller stadsmiljöfrågor. Vanligtvis fungerar rådet som remissinstans i detaljplane- och bygglovsprocessen men rådet får också självmant lämna förslag och framställningar till kommunens olika instanser. Dessutom kan privatpersoner skriva till rådet med förfrågningar om att få ärenden prövade.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ansvarar för flera olika kunskapsområden när det gäller stadsplanering, bland annat genom antikvarier som arbetar med stadens kulturmiljöer och medverkar i stadsplaneringen med kunskapsunderlag och bedömningar. I det kulturstrategiska arbetet ingår också att bidra med bedömningar av olika platsers kulturpotential.

Stockholm konst

Stockholm konst är en del av kulturförvaltningen och hanterar processen som leder till att ny offentlig konst kommer på plats.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret ansvarar för samordning, styrning och uppföljning inom stadsutvecklingsområdet och följer därmed upp stadens bostadsbyggande och klimatarbete. Kontoret ansvarar för stadens arbete med stora infrastrukturprojekt, kommunkoncernens investeringar samt har en samordnande roll i förhandlingar med externa parter. Stadsledningskontoret är också rådgivare till övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet.

Styrande dokument

Arkitekturpolicy

Med utgångspunkt i översiktsplanen bidrar Stockholms arkitekturpolicy tillsammans med Stockholms byggnadsordning och kommande vägledningar en familj av dokument med kunskap, strategier och arbetssätt till stöd för stadens gestaltning.

Stockholms arkitekturpolicy (pdf)

Byggnadsordning

Stockholms byggnadsordning är ett kunskapsunderlag som ger vägledning i planerings- och byggprocessen.

Stockholms byggnadsordning (pdf)

Handlingsplan för cirkulärt byggande

Staden har tagit fram en handlingsplan för cirkulärt byggande för perioden 2021–2024.

Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021–2024 (pdf)

Översiktsplan

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.

Översiktsplan för Stockholms stad (pdf)

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger hur staden planerar för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 (pdf)

Grönare Stockholm

Riktlinjerna Grönare Stockholm ska ge stöd för hur stadens tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker och naturområden.

Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf)

Framkomlighetsstrategi 

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin antogs 2022.

Stockholms stads framkomlighetsstrategi (pdf)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2020–2023 formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst.

Stockholms stads miljöprogram 2020–2023 (pdf)

Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm

Vägledningen beskriver de viktigaste delarna i den lagstiftning som påverkar buller i stadsplaneringen och hur reglerna ska tillämpas i Stockholms stad.

Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm (pdf)

Kultur i ögonhöjd

Programmet Kultur i ögonhöjd syftar till att möjliggöra för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna. De ska även ha möjlighet att påverka sina kultur- och fritidsaktiviteter och de miljöer de vistas i. 

Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Förskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Grundskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Gymnasiet (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Fritiden (pdf)

Uppdaterad