Stadsbyggnad

Stockholm växer mer än någonsin. Inom ett par år har staden en miljon invånare. Den snabba tillväxten måste ske på ett sätt som är hållbart för både människa och miljö, just nu och många generationer framöver.

Stockholm växer snabbare än på mycket länge. Framför allt pågår bygget av nya bostäder och utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik men det behövs också fler arbetsplatser, skolor, förskolor, kulturlokaler, idrottshallar och gång- och cykelvägar.

I Stockholmsrummet, en permanent utställning i Kulturhuset, och på webbplatsen Stockholm växer finns information om var och hur Stockholm växer.

Stockholm växer

Stockholmsrummet

Organisation

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i staden. Förutom övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur arbetar kontoret med att ta fram plan- och områdesprogram, detaljplaner och bygglov. Dessutom ingår mätnings- och karteringsverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.

Stadsbyggnadskontoret

Exploateringskontoret

Exploateringskontoret ansvarar för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden. 

Exploateringskontoret

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av Stockholms stads fastighetsbestånd.

Fastighetskontoret

Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för strategisk trafikplanering i Stockholms stad och för  investeringar i stadens gator, vägar och torg samt utvalda park- och grönområden.

Trafikkontoret

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen ser till att olika verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser och att störningar förebyggs genom att medverka vid planeringen av ny bebyggelse och trafiksystem.

Miljöförvaltningen

Bostadsbolagen

Staden har tre kommunala bostadsbolag som ansvarar för byggandet av allmännyttiga bostäder i Stockholms stad.

Skönhetsrådet

Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) är rådgivare åt kommunens förvaltningar när det gäller stadsmiljöfrågor. Vanligtvis fungerar rådet som remissinstans i detaljplane- och bygglovsprocessen men rådet får också självmant lämna förslag och framställningar till kommunens olika instanser. Dessutom kan privatpersoner skriva till rådet med förfrågningar om att få ärenden prövade.

Skönhetsrådet

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ansvarar för flera olika kunskapsområden när det gäller stadsplanering, bland annat genom antikvarier som arbetar med stadens kulturmiljöer och medverkar i stadsplaneringen med kunskapsunderlag och bedömningar. I det kulturstrategiska arbetet ingår också att bidra med bedömningar av olika platsers kulturpotential.

Kulturförvaltningen

Stockholm konst

Stockholm konst är en del av kulturförvaltningen och hanterar processen som leder till att ny offentlig konst kommer på plats.

Stockholm konst

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret ansvarar för samordning, styrning och uppföljning inom stadsutvecklingsområdet och följer därmed upp stadens bostadsbyggande och klimatarbete. Kontoret ansvarar för stadens arbete med stora infrastrukturprojekt, kommunkoncernens investeringar samt har en samordnande roll i förhandlingar med externa parter. Stadsledningskontoret är också rådgivare till övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet.

Stadsledningskontoret

Styrande dokument

Översiktsplan

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.

Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster)

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020 (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Grönare Stockholm

Riktlinjerna Grönare Stockholm ska ge stöd för hur stadens tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker och naturområden.

Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Framkomlighetsstrategi 

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin gäller till och med år 2021.

Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2016-2019 innehåller sex miljömål och 30 delmål som ska uppfyllas. Miljöprogrammet gäller för alla stadens förvaltningar och bolag.

Miljöprogram för Stockholms stad inkluderar följande riktlinjer: (pdf, 8,81 MB, nytt fönster)

Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm

Vägledningen beskriver de viktigaste delarna i den lagstiftning som påverkar buller i stadsplaneringen och hur reglerna ska tillämpas i Stockholms stad.

Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm (pdf, 791 kB, nytt fönster)

Uppdaterad