Finansverksamhet

För att Stockholms stad ska kunna genomföra de satsningar och investeringsprojekt som kommunfullmäktige beslutar om krävs en effektiv finansieringsverksamhet.

Staden har även låneavtal med Nordiska Investeringsbanken, Europeiska Investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank. Dessa låneavtal står utanför marknadsprogrammen och har tillsammans en total ram på 24,2 miljarder kronor.

Emissioner

Stockholm stads upplåning sker främst genom utgivning av kommunobligationer och kommuncertifikat.

Kreditbetyg

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i maj 2024.

Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2023 en extern skuld på 73,3 miljarder kronor. Under 2023 ökade den externa skulden med 6,4 miljarder kronor.

Finansiell riskhantering

Kommunkoncernens finanspolicy som bestämmer riktlinjer och mål för identifiering samt hantering av de finansiella risker som Stockholms stad är exponerad för.

Gröna investeringar

Staden investerar för att kunna möta behoven hos en växande befolkning och gör det inom ramen för ett ambitiöst miljöprogram som är väl integrerat i stadens system för ledning och styrning. På så sätt säkerställs att investeringar i staden görs i enlighet med ett klimatsmart och hållbart Stockholm. Detta gäller oavsett om det rör sig om bostäder, kollektivtrafik, klimatanpassningsåtgärder eller avfallshantering.

Organisation

Kommunkoncernen Stockholms stads upplåning sköts av stadsledningskontorets finansavdelning. All extern lånefinansiering och placering av kapital för kommunkoncernen hanteras centralt av Stockholms stads internbank. Internbanken samordnar lånebehoven genom ett gemensamt koncernkonto, där stadens och bolagens kassaflöden samlas.

Det skapar skalfördelar, ger lägre totala finansieringskostnader och bidrar till att internbanken får tillgång till effektiv upplåning på den externa finansiella marknaden. 

Styrande dokument

Kommunkoncernen Stockholms stads finansverksamhet styrs utifrån en övergripande finanspolicy som beslutas av kommunfullmäktige.

Målen med stadens finansverksamhet, som anges i finanspolicyn, är att

  • tillgodose kommunkoncernens behov av kapital
  • minimera upplåningskostnader inom finanspolicyns ramar
  • utnyttja skalfördelar och dra nytta av ett samlat kassaflöde.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (pdf)

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (pdf)

Placeringspolicy för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser (pdf)

Uppdaterad