Miljö, klimat och investeringar

Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och bedriver sedan länge ett ambitiöst och prisbelönt klimat- och miljöarbete.

Miljö, klimat och investeringar i Stockholms stad (pdf)

Staden investerar för att kunna möta behoven hos en växande befolkning och gör det inom ramen för ett ambitiöst miljöprogram som är väl integrerat i stadens system för ledning och styrning. På så sätt kan man säkerställa att de investeringar som görs i staden görs i enlighet med ett klimatsmart och hållbart Stockholm. Detta gäller oavsett om det rör sig om bostäder, kollektivtrafik, klimatanpassningsåtgärder eller avfallshantering.

Strategiskt och integrerat klimat- och miljöarbete

Stadens klimatstrategi innebär en tydlig plan för en fossilbränslefri stad med konkreta åtgärder som minskar utsläppen i en takt som innebär att staden kommer att vara fossilbränslefri till 2040. Som investerare kan man känna sig trygg med att en investering i Stockholms stad är att betrakta som en grön investering och ett bidrag till ett hållbart och klimatsmart Stockholm.

I en internationell granskning genomförd av C40 Cities Climate Leadership Group har Stockholm stads klimatarbete lyfts fram som ett internationellt föredöme. C40 är ett globalt nätverk för stora städer som vill adressera de utmaningar som klimatförändringarna för med sig genom att implementera program och åtgärder som genererar mätbara minskningar av växthusgasutsläpp och klimatrisker. I sin granskning konstaterar de att stadens klimatstrategi uppfyller de krav som ställs på städer för att nå Paris-avtalets mål om en begränsad klimatpåverkan.

Stockholms stads insikt om att hantering av risker kopplade till klimatförändringar är avgörande för att skapa en levande och fungerande stad, tillsammans med hur staden integrerat klimatåtgärder i redan existerande styr- och ledningsprocesser anses vara stadens främsta styrkor på området.

Fakta om miljöstatus och andra klimat- och miljörelaterade områden i Stockholm finns på webbplatsen Miljöbarometern.

Utmärkelser

Stockholms stads klimat- och miljöarbete är uppmärksammat och prisat både i Sverige och internationellt.

Investeringar

Stockholm växer och befolkningsökningen innebär att staden behöver göra omfattande investeringar i bland annat bostäder, klimatanpassningsåtgärder samt infrastruktur för transporter, avloppsrening och sophantering för att kunna möta behoven hos en växande befolkning.

Bostäder

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med snart en miljon invånare. För att möta tillväxten byggs 140 000 nya klimatsmarta bostäder i Stockholm under perioden 2010 till 2030. På webbplatsen Stockholm växer finns information om stadens tillväxt och en mängd pågående och planerade projekt.

Klimatanpassning

Staden behöver hantera klimatförändringarnas förväntade effekter. Översvämningar och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Stockholm står inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder genomförs parallellt. På webbplatsen Miljöbarometern finns fakta om klimatet i Stockholm och information om stadens arbete med klimatanpassning.

Kollektivtrafik och hållbara transporter

Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm har nya kollektivtrafiksatsningar förhandlats fram.

Vatten och avloppsrening

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla.

Insamling av matavfall för biogasproduktion

B)

Uppdaterad