Miljö, klimat och investeringar

Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och bedriver sedan länge ett ambitiöst och prisbelönt klimat- och miljöarbete.

Stockholm växer hållbart – Hållbara investeringar i en växande stad (pdf)

Staden investerar för att kunna möta behoven hos en växande befolkning och gör det inom ramen för ett ambitiöst miljöprogram som är väl integrerat i stadens system för ledning och styrning. På så sätt kan man säkerställa att de investeringar som görs i staden görs i enlighet med ett klimatsmart och hållbart Stockholm. Detta gäller oavsett om det rör sig om bostäder, kollektivtrafik, klimatanpassningsåtgärder eller avfallshantering.

Strategiskt och integrerat klimat- och miljöarbete

Stadens klimatstrategi innebär en tydlig plan för en fossilbränslefri stad med konkreta åtgärder som minskar utsläppen i en takt som innebär att staden kommer att vara fossilbränslefri till 2040. Som investerare kan man känna sig trygg med att en investering i Stockholms stad är att betrakta som en grön investering och ett bidrag till ett hållbart och klimatsmart Stockholm.

I en internationell granskning genomförd av C40 Cities Climate Leadership Group har Stockholm stads klimatarbete lyfts fram som ett internationellt föredöme. C40 är ett globalt nätverk för stora städer som vill adressera de utmaningar som klimatförändringarna för med sig genom att implementera program och åtgärder som genererar mätbara minskningar av växthusgasutsläpp och klimatrisker. I sin granskning konstaterar de att stadens klimatstrategi uppfyller de krav som ställs på städer för att nå Paris-avtalets mål om en begränsad klimatpåverkan.

Stockholms stads insikt om att hantering av risker kopplade till klimatförändringar är avgörande för att skapa en levande och fungerande stad, tillsammans med hur staden integrerat klimatåtgärder i redan existerande styr- och ledningsprocesser anses vara stadens främsta styrkor på området.

Fakta om miljöstatus och andra klimat- och miljörelaterade områden i Stockholm finns på webbplatsen Miljöbarometern.

Uppföljning av Stockholms stads miljömål

Staden gör årligen en uppföljning av målen i miljöprogrammet och klimatbudgeten som sammanställs i rapporten nedan.

Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram och klimatbudget 2022 (pdf)

Uppdaterad