Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är

 • sverigefinnar
 • urfolket samer
 • tornedalingar
 • romer
 • judar.

De fem erkända nationella minoritetsspråken är

 • finska
 • samiska
 • romani chib
 • meänkieli
 • jiddisch.

Det är inte tillåtet att föra statistik på etnisk grund, vilket innebär att de uppgifter som staden har baserar sig på uppskattningar som gjorts tillsammans med minoriteterna. Enligt dessa uppskattningar bor det cirka 100 000 personer i Stockholms stad som identifierar sig som nationell minoritet. Tillhörighet baserar sig på självidentifikation.

Förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att staden bedriver ett särskilt arbete som främjar finska, meänkieli och samiska, bland annat att Stockholms stad

 • arbetar för att enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter
 • verkar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken
 • anordnar äldre- och barnomsorg som främjar minoritetskulturen/minoritetsspråket om någon önskar detta.

Grundskydd för nationella minoriteter

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Grundskyddet innebär att Stockholms stad

 • informerar de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
 • skyddar och främjar de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • främjar barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
 • ger de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör.

Nationella minoriteternas rättigheter i staden

 • Rätt att vara delaktig i stadens arbete med att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter.
 • Rätt att utveckla minoritetsspråket, bland annat genom modersmålsstöd i förskolan och annan pedagogisk verksamhet samt modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasium.
 • Rätt att främja kulturen genom att till exempel söka kulturstöd.
 • De sverigefinska, tornedalska och samiska minoritetsgrupperna har rätt till förskola och äldreomsorg på sina minoritetsspråk.
 • De sverigefinska, tornedalska och samiska minoritetsgrupperna har rätt att använda sitt språk i kontakter med staden.

Stadens arbete med nationella minoriteter är centralt för genomförandet av de mänskliga rättigheterna.

Förskola

Talar ditt barn, eller har anknytning till, ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd i alla förskolor.

Språk och modersmålsundervisning

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om modersmålsundervisning ska du i första hand kontakta din skola.

Äldreomsorg

De sverigefinska, tornedalska och samiska minoritetsgrupperna har rätt till äldreomsorg på sina minoritetsspråk.

Äldreomsorgen i Stockholms stad är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd och hjälp i din vardag eller som behöver ett annat boende.

Exempel på äldreomsorg är trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet och vård och omsorgsboende. Stockholms stad tar ut en avgift för äldreomsorg.

Rätt till äldreomsorg på finska, meänkieli och samiska

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att du som tillhör denna nationella minoritet har särskilda rättigheter.

Du har bland annat rätt att kommunicera med staden på ditt språk i tal och skrift. Du har även rätt att få äldreomsorg på ditt minoritetsspråk.

Ansök om äldreomsorg

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som fattar beslut. Dina behov avgör hur mycket stöd du kan få.

Äldre direkt kan hjälpa dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i stadsdelen där du bor.

Telefon: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

När du fått ett beslut om insats kan du välja den utförare du vill anlita. Det finns både kommunala och privata utförare.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en bärbar larmklocka som kan användas hemma hos dig dygnet runt. När du trycker på larmklockan får du kontakt med Stockholms stads larmcentral.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med städning, till matlagning eller omvårdnad flera gånger per dygn.

Dagverksamhet

Till en dagverksamhet kommer du för att träffa andra och delta i olika aktiviteter eller bara för att få sällskap. Om du behöver ingår resor till och från dagverksamheten.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. I boendet ingår all hjälp du behöver.

Kulturstöd

Kulturförvaltningen svarar på frågor om kulturstöd till föreningar för nationella minoriteter.

Delaktighet och inflytande

Stockholms stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

Organisation

Varje nämnd har ett eget ansvar för att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses. Stadsledningskontoret samordnar och stödjer nämndernas arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Styrande dokument

Riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter

Riktlinjerna beskriver stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter och fördelar ansvar mellan stadens nämnder.

Stockholms stads riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (pdf)

Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018–2022

Strategin syftar till att lägga fast Stockholms stads övergripande inriktning samt arbetssätt och ansvarsfördelning för hur arbetet med romsk inkludering ska bedrivas.

Strategi för romsk inkludering 2018–2022 (pdf)

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna?

Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Informationen finns på respektive minoritetsspråk samt på svenska.

Uppdaterad