Dina rättigheter som nationell minoritet

I Stockholm bor och verkar människor från alla nationella minoriteter.

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid, har historiskt långvariga band, en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Tillhörigheten utgår från självidentifikation. Det betyder att det är du själv som bestämmer om du vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte.

Det fem nationella minoriteter i Sverige är:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är:

 • jiddisch
 • romani chib
 • de samiska språken
 • finska
 • meänkieli.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Som nationell minoritet har du särskilda rättigheter och Stockholms stad har som kommun skyldighet att uppfylla dessa.

Du har rätt att få information om vilka rättigheter du har och stadens skyldigheter utifrån lagstiftningen. Du har rätt att lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk och staden ska stödja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur. Det gäller exempelvis inom skolan och inom äldreomsorgen. Staden ska särskilt stödja barn och ungas utveckling av kulturell identitet och möjlighet att använda sitt modersmål. Du har också rätt till inflytande i stadens arbete som berör dina rättigheter som nationell minoritet.

Så arbetar Stockholms stad med de nationella minoriteternas rättigheter

Det finns två stadsövergripande styrdokument för stadens arbete med nationella minoriteternas rättigheter. Stadens arbete vilar på de mänskliga rättigheterna.

Stockholms stads strategi för romsk inkludering (pdf) 

Förskola

Barn på förskola ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och i utvecklingen av sin kulturella identitet.

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att du har rätt till förskola på dessa minoritetsspråk.

Skola

Modersmålsundervisning är ett viktigt sätt att ge barn och unga möjligheten att utveckla sitt språk och sin identitet som nationell minoritet. Barn som tillhör en nationell minoritet har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara ditt dagliga umgängesspråk eller att du ska ha några kunskaper i språket. Modersmålsundervisning finns i grundskolan och gymnasiet.

Äldreomsorg

Du som har beviljats äldreomsorg har rätt att få omsorg på ditt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns. Du har också rätt att behålla din kulturella identitet. Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att du har rätt till äldreomsorg på dessa minoritetsspråk.

Föreningsstöd

Föreningslivet är viktigt i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Som förening kan ni söka olika stöd.

Delaktighet och inflytande genom samråd

Delaktighet och inflytande är en viktig del i stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter. Stockholms stad genomför strukturerade samråd med nominerade och utvalda representanter från minoritetsgrupperna i frågor som berör deras rättigheter.

Flertalet samråd genomförs tillsammans med ansvarigt borgarråd, klimat- och miljöborgarrådet Åsa Lindhagen. 

Romsk inkludering

Staden bedriver ett särskilt arbete kring romsk inkludering.

Viktiga datum för nationella minoriteter

Stockholms stad uppmärksammar viktiga datum för dig som tillhör en nationell minoritet genom bland annat flagghissning. Flaggningarna sker i Stadshusparken. 

 • 27 januari, internationella minnesdagen för Förintelsens offer.
 • 6 februari, samiska nationaldagen (samiska flaggan hissas).
 • 24 februari, sverigefinnarnas dag (sverigefinnarnas flagga hissas).
 • 8 april, internationella romadagen (romernas flagga hissas).
 • 15 juli tornedalingarnas dag (tornedalska flaggan hissas).
 • September, rosh hashana, det judiska nyåret.

Aktiviteter i staden

I Stockholms stads kalendarier och i våra sociala mediekanaler kan du hitta evenemang och aktiviteter som berör de nationella minoriteterna i staden. 

Kontakta staden 

Stadens kontaktcenter kan svara på en mängd olika frågor och informerar och vägleder inom stadens verksamheter.

Du som talar finska, meänkieli och samiska har rätt att använda ditt minoritetsspråk i kontakt med staden.

Om det inte finns personal på plats som kan tala ditt minoritetsspråk, så kommer försök göras att boka tolk. Du får då en tid för ett samtal med en tolk.

Kontaktcenter

Telefon: 08-508 00 508

Skola och förskola

Telefon: 08-508 11 550
E-post: kcskola@stockholm.se

Äldre direkt

Telefon: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt@stockholm.se

Information på ditt nationella minoritetsspråk

Få information på ditt nationella minoritetsspråk om vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Uppdaterad