Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Informationen på svenska

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. 

Sverige är sedan 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Genom denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Då erkändes också jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk.

Nationella minoriteterna och minoritetsspråken ska skyddas och främjas

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter gäller i hela Sverige. Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att behålla och utveckla sin kultur samt lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt som möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Myndigheterna har skyldighet att informera om de nationella minoritetsrättigheterna och det allmännas ansvar enligt minoritetslagstiftningen.

Särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Stockholm är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att du som talar finska, meänkieli eller samiska, och bor i Stockholms kommun, har särskilda rättigheter.

Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråken. Kommunen är också skyldig att ordna förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon önskar det.

Kommuner som är förvaltningsområde är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Modersmålsundervisning

Barn som tillhör en nationell minoritet kan läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare om du har frågor.

Läs även

Uppdaterad