Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Jos kuulut johonkin kansallisista vähemmistöistä, sinulla on oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltäsi yhteydenotoissa viranomaisiin. Seuraavassa saat lisätietoja siitä, mitä oikeuksia sinulla on ja mitä vaatimuksia voit asettaa kunnallesi ja muille viranomaisille.

Ruotsi allekirjoitti vuonna 2000 Euroopan neuvoston puitesopimuksen suojasta kansallisille vähemmistöille sekä eurooppalaiseen peruskirjan alueellisista kielistä ja vähemmistökielistä. Liittymällä sopimukseen tunnustettiin juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset kansallisiksi vähemmistöiksi. Tällöin tunnustettiin myös jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli vähemmistökieliksi.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä on voimassa koko Ruotsin alueella. Lain mukaan kansallisia vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää. Kuhunkin kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus säilyttää ja kehittää kulttuuriaan sekä oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltään.

Hallintoviranomaisten tulee taata kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin kysymyksiin, ja niin pitkälle kuin se vain on mahdollista, harjoittaa neuvonpitoa vähemmistöjen kanssa näissä kysymyksissä. Viranomaisilla on myös velvollisuus tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista ja yhteiskunnan vähemmistölainsäädännön mukaisesta vastuusta.

Suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen erityisoikeudet

Tukholma on suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalue. Tämä merkitsee, että sinulla on Tukholman kunnassa asuvana suomea, meänkieltä tai saamea puhuvana erityisiä oikeuksia.

Jos asut hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa, sinulla on oikeus yhteydenpitoon viranomaisten kanssa omalla äidinkielelläsi yksittäisessä asiassa, jossa kyseinen viranomainen on päätöksentekijä. Sinun pitää pystyä saamaan suullinen ja kirjallinen vastaus kysymykseesi samalla kielellä. Viranomainen voi määrätä tietyn ajan ja paikan, jossa tämä palvelu annetaan vähemmistökielillä. Kunta on myös velvollinen järjestämään esikoulun ja vanhustenhuollon joko kokonaan tai olennaiselta osin vähemmistökielillä, jos joku tätä haluaa.

Hallintoalueeseen kuuluvilla kunnilla on velvollisuus laatia ja hyväksyä tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen.

Äidinkielenopetus

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset voivat lukea vähemmistökieltään aineena äidinkieli. Ota yhteys koulusi opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaan, jos sinulla on kysyttävää.

Täältä saat lisätietoja

Täällä annetaan lisätietoja oikeuksistasi (teksti ruotsin kielellä):

Ota yhteys Tukholman kaupunkiin

Kontaktcenter Stockholm
Puhelin: 08-508 00 508

Uppdaterad