Kansaliset vähemistöt ja vähemistökielet

Jos kuulut johonki kansalishiin vähemisthöin sulla on oikeus käyttää sinun kansalista vähemistökieltä viranomhaisitten kontaktissa. Täälä sie saat tietää mitä oikeuksia sulla on ja mikkä vaatimukset sie saatat asettaa sinun kunthaan ja muihin viranomhaishiin.

Ruotti on vuesta 2000 liittyny Euruupanneuvoston kansalisten vähemistöitten raamikonvensjuunhiin ja maaosan- ja vähemistökielen euruuppalaisheen määräyksheen. Tämän liittymyksen kautta tunnustethiin juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset kansalisina vähemistöinä. Sillon tunnustethiin kans jiddish, romani (romani chib), saame, suomi ja meänkieli vähemistökkielinä.

Kansaliset vähemistöt ja vähemistökielet pittää suojata ja eistää

Laki (2009:724) kansalisista vähemistöistä jällaa koko Ruottissa. Laki sannoo ette kansaliset vähemistökielet pittää suojata ja eistää. Sillä, joka kuuluu kansalisheen vähemisthöön, pittää olla oikeus säilyttää ja kehittää ommaa kulttuuria sekä oppia, kehittää ja käyttää ommaa vähemistökieltä.

Hallintoviranomhaiset pitävät antaa kansalisile vähemistöile maholisuuen vaikuttaa kysymyksissä jokka koskevat heitä ja niin pitkältä kun maholista pittää yhteisneuvontoja vähemistöitten kans sellaisissa kysymyksissä. Viranomhaisila on velvolisuus ilmottaa kansalisista vähemistöoikeuksista ja ylheisen vastuu vähemistölakisäätänön mukhaan.

Erikoisia oikeuksia suomele, meänkielele ja saamele

Stokholmi on suomen, meänkielen ja saamen hallintoalue. Se merkittee ette sulla, joka puhut suomea, meänkieltä eli saamea ja asut Stokholmin kunnassa, on erikoisia oikeuksia.

Sulla, joka asut hallintoalueen kunnassa, on oikeus keskustella viranomhaisitten kans sinun kielelä yksityisessä asiassa missä viranomhainen on päätöksentekijä. Sie piät saa saman kielen vastauksen puhe- ja kirjakielenä. Viranomhainen saattaa päättää erikoisen aijan ja paikan missä tarjothaan vähemistökielen palvelua. Kunta on kans velvolinen järjesthään vähemistökielen esikoulua ja vanhuushoitoa, kokonaisuuessa eli huomattavissa osissa, jos joku toivoo sitä.

Hallintoalueen kunnat on velvoliset luomhaan päämääriä ja suuntaviivoja omale vähemistöpuliittisile työle.

Äidinkielenopetus

Lapset jokka kuuluvat kansalisheen vähemisthöön saattavat lukea vähemistökieltä äidinkielen ainheena. Ota yhteyttä sinun koulun opinto- ja ammattiohjaajan kans jos sulla on kysymyksiä.

Täälä saatat lukea lissää

Täälä sie saatat tietää lissää sinun oikeuksista (teksti ruottiks):

Ota yhteyttä Stokholmin kaupunkin kans

Stokholmin Kontaktisentteri
Telefooni: 08-508 00 508

Uppdaterad