Äldreomsorg

Äldreomsorg i Stockholms stad består av stöd i och utanför hemmet, hjälpmedel och olika boendeformer.

Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Äldre i Stockholm ska leva ett värdigt liv, känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

I huvudsak arbetar Stockholms stad med

  • trygghetslarm, hemtjänst och avlösning för de som vårdar närstående
  • dagverksamhet och ledsagning
  • korttidsvård, servicehus och vård och omsorgsboende
  • färdtjänst, hjälpmedel för syn- och hörselskadade samt funktionsnedsatta och fixartjänst.

På webbplatsen Äldreomsorg finns information om stöd och hjälp för den som bor i Stockholms stad och har fyllt 65 år.

Äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund:

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

En äldrevänlig stad

Målet är att Stockholms stad ska vara en äldrevänlig stad. Det kan sammanfattningsvis beskrivas som en tillgänglig och inkluderande stad med en miljö som främjar ett aktivt liv – hela livet. Såväl fysiska som sociala faktorer i omgivningen spelar in genom hela livet. Att skapa en äldrevänlig stad ligger i linje med stadens vision och är en del i arbetet med att förverkliga de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Arbetet ska bidra till att möjliggöra att Stockholms stad kan möta de demografiska utmaningarna och bedrivas utifrån en strukturerad process då både behov och förutsättningar förändras över tid.

Strategi för en äldrevänlig stad (pdf)

I maj 2021 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för en äldrevänlig stad. Syftet med handlingsplanen är att ange riktningen för arbetet och pekar ut fem utvecklingsområden för att staden ska leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Organisation

Stockholms stads äldreomsorg är fördelad på äldreförvaltningen och de 13 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom köper staden olika tjänster från privata utförare.

Äldreförvaltningen ansvarar för stadsövergripande riktlinjer, utveckling och uppföljning samt driften av Stockholms trygghetsjour. Stockholms trygghetsjour svarar dels för arbetsledning av hemtjänst under icke kontorstid, svarar på samtal via trygghetslarmen samt ansvarar för driften av trygghetslarmen i Stockholms stad.

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att utföra den kommunala äldreomsorgen med vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet.

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens uppdrag handlar om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i staden så att äldres intressen tas tillvara i stadens olika verksamheter.

Styrdokument

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad slår fast att äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorg gäller för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) till personer, 65 år och äldre.

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg (pdf)

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället finns en sammanhållen överenskommelse mellan kommuner och Region Stockholm.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (pdf)

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Stockholms stads program för stöd till anhöriga ger en övergripande vägledning när socialtjänsten i Stockholms stad planerar sitt arbete med stöd till anhöriga.

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021–2024 (pdf)

Tillämpningsanvisningar för köhantering i vård- och omsorgsboende

Tillämpningsanvisningar för köhantering i vård- och omsorgsboende anger vilka regler som gäller för stadens köhanteringssystem.

Tillämpningsanvisningar för köhantering vård- och omsorgsboende (pdf)

Uppdaterad