Stöd och familj

Staden ska ha en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Forskning och utveckling är en viktig del i arbetet. Här presenteras ett urval av de rapporter som tagits fram.

Socialtjänstrapporten 2023

Årets rapport om stadens socialtjänst och dess utveckling inom de myndighetsutövande verksamhetsområdena utgår främst från statistik som är hämtad från sociala system och fokuserar på att beskriva verksamhetsåret 2023, med undantag för vissa jämförelser med tidigare år.

Rapporten är ett verktyg i arbetet för likställighet inom stadens socialtjänst. Socialnämnden har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och annan relevant information för ekonomiskt bistånd, barn och unga, familjerätten, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, missbruk och beroende, hemlöshet, socialpsykiatri och funktionsnedsättning.

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 1 Demografi (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 2 Ekonomiskt bistånd (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 3 Barn och unga (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 4 Familjerätten (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 5 Våld i nära relationer (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 6 Missbruk och beroende (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 7 Hemlöshet (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 8 Socialpsykiatri (pdf)

Socialtjänstrapport 2023 kapitel 9 Funktionsnedsättning (pdf)

Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och stöd i form av ekonomiskt bistånd. I dag ges stödet framförallt i ett sent skede när personerna i fråga ofta redan har ett stort och långvarigt behov av stöd. Genom tidigt stöd har socialtjänsten möjlighet att förhindra mer ingripande vård- och omsorgsinsatser och ge hjälp.

Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk, rapport 1 (pdf)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av försörjningsstöd, rapport 2 (pdf)

Tidigt stöd för att minska långvarigt behov av stöd till följd av missbruksrelaterad problematik, rapport 3 (pdf)

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd

Att kunna försörja sig själv har stor betydelse, både för en persons faktiska självständighet och autonomi, men också för självförtroende och självkänsla. Att bli beroende av ekono­miskt bistånd, särskilt över längre tid, kan vara psykiskt och socialt nedbrytande. Det är därför viktigt att arbeta för att förebygga detta. Rapporten är framtagen i samverkan mellan flera olika aktörer där Stockholms stads socialförvaltning är en del av referensgruppen.

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd (pdf)

Uppdaterad