Trafik och stadsmiljö

Varje år genomför trafikkontoret en stor mängd utredningar av Stockholms trafik- och utemiljö. Syftet är bland annat att utvärdera hur åtgärder fungerat och vad de har gett för resultat. Dessutom följs trafikutvecklingen i staden upp löpande. På denna sida publiceras ett urval av dessa undersökningar och rapporter.

Tung trafik och transport

Kartläggning av omlastningsplatser i Mälaren och Saltsjön 2019

Inom EU-projektet Civitas Eccentric har Stockholms stad beställt en kartläggning av omlastningsplatser mellan sjö- och vägtrafik i Mälaren och Saltsjön. Sjötransporter har en stor potential både avseende ökad energieffektivitet, minskade utsläpp och lågt utnyttjad infrastruktur. Idag är det få aktörer som nyttjar de inre vattenvägarna för transport av gods, där en orsak antas vara låg kunskap om vilka möjligheter som finns att använda vattenvägarna, samt okunskapen i vilka lämpliga områden det finns för omlastning för sjöfarten. Syftet med kartläggningen är därför att öka kunskapen om tillgängliga omlastningsplatser för transport på de inre vattenvägarna.

Kartläggning av omlastningsplatser i Mälaren och Saltsjön, 2019 (pdf)

Trafikolyckor 2021

Varje år tar staden fram en rapport som sammanfattar det föregående årets trafikolyckor. Rapporten innehåller olycksstatistik, de vanligaste olycksformerna och beskriver också utvecklingen över tid. 

Trafikolyckor 2021. En årlig rapport om trafikolycksutvecklingen (pdf)

Trafikutveckling

Trafikutvecklingen i Stockholms stad 2021 (pdf)

Uppdaterad