Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Trafik och stadsmiljö

Varje år genomför trafikkontoret en stor mängd utredningar av Stockholms trafik- och utemiljö. Syftet är bland annat att utvärdera hur åtgärder fungerat och vad de har gett för resultat. Dessutom följs trafikutvecklingen i staden upp löpande. På denna sida publiceras ett urval av dessa undersökningar och rapporter.

Motortrafik

Trafikprognoser och scenarier för Stockholms län 2018

Denna rapport har tagits fram gemensamt av Trafikverket, Trafikförvaltningen och Stockholms stad och beskriver de olika organisationernas arbete med planeringsunderlag för framtida resande och trafik i Stockholmsområdet. Syftet är att underlätta för beslutsfattare på olika nivåer att förstå innebörden av och skillnaden mellan olika prognoser och scenarier.

Trafikprognoser och scenarier för Stockholms län, 2018 (pdf, 952 kB, nytt fönster)

Stockholms Trafikutveckling 2018

Trafikkontoret har tagit fram två rapporter om trafikutvecklingen i Stockholm för 2018. I den ena rapporten sammanfattas resultat av trafikmätningar av motorfordon, i den andra av cyklister och fotgängare.

Stockholm Trafikutveckling 2018 – Motorfordon (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Stockholm Trafikutveckling 2019 – Cykel och fotgängare (pdf, 2,1 MB, nytt fönster)

Trafikolyckor i Stockholm 2019

Varje år gör Stockholms stad en redovisning av trafikolyckor i staden. Analysen av olycksutvecklingen är geografiskt avgränsad till Stockholms stad, både på kommunal och statlig väg.

Trafikolyckor 2019 – Årsrapport (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Stockholms Trafikutveckling 2017

Trafikkontoret har tagit fram två rapporter om trafikutvecklingen i Stockholm för 2017. I den ena rapporten sammanfattas resultat av mätningar av motorfordonsvolymer och hastigheter inklusive bussarnas medelhastigheter. I den andra rapporten redovisas mätningar av antal cyklister och fotgängare i ett antal mätpunkter.

Stockholms Trafikutveckling 2017 – Årsrapport (pdf, 582 kB, nytt fönster)

Stockholms Trafikutveckling 2017 – bilaga 1, Motorfordon (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Stockholms Trafikutveckling 2017 – bilaga 2, Cykel och Fotgängare (pdf, 920 kB, nytt fönster)

Tung trafik och transport

Tungtrafik i Stockholm – Rangerplatser 2019

Syftet med rapporten är att beskriva standarder för rangerplatser. En rangerplats är en plats där gods och/eller fordon lastas eller rangeras om för att inte överskrida stadens längdbegränsningar på 12 meter.

Rapporten beskriver standarder för hur rangerplatser kan utformas, under vilka förutsättningar som en rangerplats kan etableras, samt om det finns några miljökriterier eller legala hinder som den som uppför rangerplatsen måste ta hänsyn till och i så fall vilka.

Tung trafik i Stockholm – Rangerplatser 2019 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Utvärdering av sjötransporter 2019

Inom EU-projektet Civitas Eccentric har Stockholms stad utrett möjligheterna att använda vattenvägen, som idag är i princip outnyttjade för byggtransporter. Syfte med projektet är att avlasta vägnätet, och därigenom bidra till en mer attraktiv och trafiksäker stad och samtidigt göra en insats för klimat och miljö.

I nedanstående rapport studeras två olika transportsätt för att frakta bergmassor från Blasieholmen: lastbilstransporter och sjötransporter. Till utredningen finns också en byggbullerutredning genomförd på Blasieholmen hösten 2019. 

Utvärdering av sjötransport från Blasieholmen, 2019 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Byggbullerutredning Blasieholmen 2019 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Kartläggning av omlastningsplatser i Mälaren och Saltsjön 2019

Inom EU-projektet Civitas Eccentric har Stockholms stad beställt en kartläggning av omlastningsplatser mellan sjö- och vägtrafik i Mälaren och Saltsjön. Sjötransporter har en stor potential både avseende ökad energieffektivitet, minskade utsläpp och lågt utnyttjad infrastruktur. Idag är det få aktörer som nyttjar de inre vattenvägarna för transport av gods, där en orsak antas vara låg kunskap om vilka möjligheter som finns att använda vattenvägarna, samt okunskapen i vilka lämpliga områden det finns för omlastning för sjöfarten. Syftet med kartläggningen är därför att öka kunskapen om tillgängliga omlastningsplatser för transport på de inre vattenvägarna.

Kartläggning av omlastningsplatser i Mälaren och Saltsjön, 2019 (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Tungtrafikutredning 2017

Syftet med undersökningen är att utreda förutsättningarna för längd- och viktbegränsningen i Stockholms stad. Den analyserar bland annat effekter på framkomlighet, trafiksäkerhet, slitage, buller, energiförbrukning och utsläpp.

Tungtrafikutredning, 2017 (pdf, 8,1 MB, nytt fönster)

Farligt gods – Trafikstyrning 2017

För att öka kunskapen om antalet transporter med farligt gods inom Stockholms stad och vilka ämnen som transporteras, genomförde staden tillsammans med Trafikverket mätningar vid 12 trängselskattestationer samt fyra platser i söderort. Med denna kunskap som grund har staden analyserat ledernas funktion, transporternas säkerhet och, tillsammans med länsstyrelsen samt Storstockholms brandförsvar (SSBF) kartlagt målpunkternas geografiska placering och formerna för transporterna.

Farligt gods – Trafikstyrning, 2017 (pdf, 818, kB, nytt fönster)

Fördjupningsanalys av transporter med farligt gods 2017

Under maj och oktober 2015 genomfördes mätningar av farligt gods på 16 platser i Stockholmsregionen. Analyser av mätresultaten visade att det med hög noggrannhet går att mäta antalet transporter med farligt gods och att identifiera vad lasterna innehåller. Analyser gjordes dels för de enskilda mätpunkterna, dels för vissa utpekade målpunkter och rutter.

Transporter med farligt gods, 2017 (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Framkomlighet

Uppföljning av framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 2018

Stockholms stads trafikkontor och landstingets trafikförvaltning har gemensamt tagit fram en stomnätsplan för att öka framkomligheten för kollektivtrafikens stombusslinjer. ÅF tar, på uppdrag av Stockholms stads trafikkontor, fram uppföljningsrapporter som utvärderar detta arbete.

Uppföljning av framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2, 2018 (pdf, 26 MB, nytt fönster)

Rapport linje 3, 2018 (pdf, 25 MB, nytt fönster)

Stockholm Norrtullsgatan – Rörelsemönster och trafikflöden 2018

Viscando Traffic Systems har, på uppdrag av trafikkontoret, tagit fram en rapport om trafikflöden och rörelsemönster på Norrtullsgatan.

Stockholm Norrtullsgatan – Rörelsemönster och trafikflöden, 2018 (pdf, 5 MB, nytt fönster)

Passage Liljeholmen-Marievik 2018

I passagen mellan Liljeholmen och Marievik går, cyklar och passerar många fordon varje dag samt att tvärbanan passerar söder om passagen. Passagen var olycksdrabbad och inte optimalt utformad. Under 2011 genomförde Sweco, på uppdrag och Stockholms stads trafikkontor, en konfliktstudie i syfte att utreda problem och typer av konflikter som uppstod på platsen. Efter det togs åtgärdsförslag fram. Under 2016-2017 byggdes platsen om.

Passage Liljeholmen-Marievik – Efterstudie 2018 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Bilaga 1. Liljeholmen – Konfliktstudie 2018 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Bilaga 2. Trafikräkningar 2018 (pdf, 451 kB, nytt fönster)

Bilaga 3. Konflikttabeller 2018 (pdf, 212 kB, nytt fönster) 

Enkla planindikatorer för trafik 2018

På uppdrag av Stockholms stads trafikkontor har Spacescape tagit fram en utredning om hur nya planer påverkar stadens trafik.

Det övergripande syftet med följande utredning är att hjälpa både trafik- och stadsplanerare att förstå hur stadsbyggandet påverkar trafik. Det mer precisa syftet är att ta fram lättanvända planindikatorer för bilinnehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

Enkla planindikatorer för trafik, 2018 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Renhållning och service

Utvärdering av sopsaltning av gång- och cykelvägar vintern 2018

VTI har sedan vintersäsongen 2012/13 haft i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av – idag cirka 21 mil – prioriterade cykelstråk. Det är femte säsongen i rad som VTI genomför en uppföljning

Sopsaltning av gång- och cykelvägar – Fältförsök i Stockholm vintern 2017–2018 (pdf, 6,7 kB, nytt fönster)

Digital utomhusreklam på stadens mark 2017

Sweco har på uppdrag av trafikkontoret, Stockholms stad, genomfört en utvärdering av digitala reklamvitriners effekt på stadsmiljön.

Digital utomhusreklam på stadens mark – Utvärdering 2017, Bilaga 1 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Cykel och gång

Olycksanalys av elsparkcyklar i Stockholms stad 2019

Antalet olyckor med elsparkcyklar inblandade har ökat i takt med användningen och antalet fordon i trafik. År 2018 hade två olyckor inrapporterats, att jämföra med 132 under de första åtta månaderna år 2019. Olyckorna sker främst i innerstaden. Det är ungefär lika många män som kvinnor som skadas, främst i åldrarna 20–35 år.

Olycksanalysen är framtagen av Movea på uppdrag av trafikkontoret i Stockholms stad. 

Olycksanalys av elsparkcyklar i Stockholms stad 2019 (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Väntyta för vänstersvängande cykeltrafik 2018

Trivector Traffic har, på uppdrag av Trafikverket, genomfört ett forskningsprojekt om väntytor för vänstersvängande cykeltrafik: Trygga och säkra boxar för vänstersvängande trafik. Uppdraget har genomförts i samarbete med Stockholms stad, trafikkontoret.

Väntyta för vänstersvängande cykeltrafik, 2018 (pdf, 2,1 MB, nytt fönster)

Akademiska uppsatser

Den tillfälliga gågatans inverkan på Stockholms stads- och näringsliv.

En plats att vara på (pdf, 39 kB, nytt fönster)

Uppdaterad