Covid-19

Stora delar av Stockholms stads verksamheter påverkades starkt av spridningen av covid-19. För att dra lärdomar av krishanteringen tog staden fram sex delrapporter och en slutrapport på olika teman i syfte att göra staden bättre i vardag såväl som i kris.

Rapporterna är framtagna av externa oberoende utredare och forskare. Arbetet samordnades via stadens utvärderingssekretariat som bemannades av tjänstemän från stadens verksamheter.

Samtliga rapporter, och medföljande reflektioner från utvärderingssekretariatet, finns att läsa här.

Stadens centrala krisledning

Under pandemin har stadens centrala krisledning, CKL, varit aktiverad. CKL är en organisation som aktiveras när det uppstår en stadsövergripande samhällsstörning eller kris som inte kan hanteras inom ramen för ordinarie organisation. Hur har arbetet fungerat? Och hur kan krisledningen utvecklas inför kommande kriser? Rapporten är framtagen av Försvarshögskolan och lyfter både styrkor och utmaningar.

Stabsutvärdering – Stockholms stads centrala krislednings hantering av covid-19 under den initiala fasen (pdf)

De mest påverkade verksamheterna

Många av stadens förvaltningar och bolag har behövt ställa om under krisen. Vad har gjorts och hur har det fungerat? Hur har den centrala krisledningens beslut och ledning tagits emot? Rapporten är genomförd av externa utvärderare och bygger främst på intervjuer med chefer inom staden.

Processutvärdering – Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin mars–september 2020 (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om process- och stabsutvärderingar (pdf)

Covid-19-pandemin har drabbat den äldre delen av befolkningen extra hårt. Trots stora ansträngningar att skydda de mest utsatta blev smittspridningen stor – även inom äldreomsorgen. Pandemin har inneburit en stor omställning för Stockholms stads äldreomsorg. Rapporten är framtagen av externa utvärderare och bygger främst på intervjuer med medarbetare och chefer. Fokus är på vård- och omsorgsboenden och hemtjänst.

Fördjupad analys av äldreomsorg – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om analys av äldreomsorg (pdf)

Covid-19-pandemin har ställt höga krav på cheferna i Stockholms stad. Förutsättningar och uppdrag för cheferna har varierat, vilket har inneburit att chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer har hanterat krisen på olika sätt. Oavsett verksamhet och chefsnivå så beskriver de intervjuade ett antal beteenden som varit särskilt viktiga under pandemin. Den fördjupande analysen av stadens ledarskap under pandemin har genomförts av externa utvärderare.

Fördjupad analys av ledarskapet under covid-19 – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om fördjupad analys av ledarskapet under covid-19 (pdf)

Några utsatta områden under krisen

I början av pandemin var smittspridningen högre i stadsdelsområdena Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista än i resten av staden. Vad kan det ha berott på, vad gjorde staden och vilka lärdomar har dragits? Rapporten är framtagen av externa utvärderare. Den bygger dels på slutsatser från forskningsrapporter, dels på intervjuer med stadens medarbetare samt med föreningar och trossamfund.

Fördjupad analys av utsatta områden under covid-19 – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om fördjupad analys av utsatta områden under covid-19 (pdf)

Lärdomar från verksamheter för barn och unga

Även om barn och unga generellt inte har drabbats lika hårt av egen sjuklighet till följd av covid-19 så har de påverkats av förändringar och restriktioner i samhället till följd av pandemin. När det gäller barns och ungas mående så har signaler kommit om att pandemin försämrat ungdomars psykiska hälsa. Brister i skyddsnätet för barn och unga har också synliggjorts. Denna rapport är en fallstudie med exempel på hur några av verksamheterna inom Stockholms stad har anpassat sig till de förändrade förutsättningarna som gällt under pandemin. Rapporten är framtagen av externa utvärderare.

Lärdomar från verksamheter för barn och unga – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om lärdomar från verksamheter för barn och unga (pdf)

Slutrapport

Slutrapporten bygger i hög utsträckning på det underlag som ligger till grund för tidigare rapporter inom utvärderingen och har kompletterats med ett fåtal uppdaterande intervjuer. Rapporten är framtagen av externa utvärderare och lyfter ett antal perspektiv som, i lite olika varianter, återkommer i flera av de tidigare rapporterna.

Slutrapport – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf)

Utvärderingssekretariatets PM om slutrapporten (pdf)

Uppdaterad