Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Covid-19

Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. För att successivt dra lärdomar av krishanteringen tar staden fram rapporter på olika teman. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris.

Rapporterna är framtagna av externa oberoende utredare och forskare. Arbetet samordnas via stadens utvärderingssekreteriat.

Stadens centrala krisledning

Under pandemin har stadens centrala krisledning varit aktiverad. Det är en tillfällig, parallell organisation som aktiveras när den vanliga organisationen inte räcker till för att hantera en kris. Hur har arbetet fungerat? Och hur kan krisledningen utvecklas inför kommande kriser?

Rapporten är framtagen av Försvarshögskolan och lyfter både styrkor och utmaningar. Bland styrkorna nämns att staden visat mod och handlingskraft, att det funnits ett tillitsfullt ledarskap inom krisledningen och att man tagit ett stort ansvar inom det regionala samarbetet. Utmaningar som lyfts är främst kopplade till stadens ordinarie organisation och styrning i förhållande till en mer hierarkisk krisorganisation samt till planering och arbetssätt inom krisledningen. Försvarshögskolan föreslår även åtgärder för att stärka den centrala krisledningen.

Stabsutvärdering – Stockholms stads centrala krislednings (CKL) hantering av covid-19 under den initiala fasen (pdf, 1,48 MB, nytt fönster)

De mest påverkade verksamheterna

Många av stadens förvaltningar och bolag har behövt ställa om under krisen. Vad har gjorts och hur har det fungerat? Hur har den centrala krisledningens beslut och ledning tagits emot?

Rapporten är genomförd av externa utvärderare och bygger främst på intervjuer med chefer inom staden. Den fokuserar på de verksamheter som påverkats mest under krisen och bedömer hur väl stadens inriktning, organisation och ledning har fungerat. Den föreslår åtgärder och även områden som staden kan analysera vidare för att fortsätta utvecklas.

Processutvärdering – Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin mars–september 2020 (pdf, 982 kB, nytt fönster)

Nästa steg för staden

För att samordna stadens utvärderingar av hanteringen av covid-19 har ett särskilt utvärderingssekretariat skapats. Här finns sekretariatets PM med synpunkter på de rapporter som hittills tagits fram. Sekretariatet kommenterar även vilka förbättringsförslag som man bedömer vara mest relevanta för staden, samt vilka områden man kommer fördjupa sig i framåt.

Utvärderingssekretariatets PM om process- och stabsutvärderingar (pdf, 288 kB, nytt fönster)

Uppdaterad