Covid-19

Stora delar av Stockholms stads verksamheter har påverkats av spridningen av covid-19. För att successivt dra lärdomar av krishanteringen tar staden fram rapporter på olika teman. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris.

Rapporterna är framtagna av externa oberoende utredare och forskare. Arbetet samordnas via stadens utvärderingssekretariat.

Den fördjupande analysen av stadens ledarskap under pandemin har genomförts av Governo. Som grund för analysen har teorin kring Full Range Leadership Model (FRLM) valts utifrån att det är en väl förankrad ledarskapsmodell som används av staden. Vidare har forskning kring att leda i kris använts då det ansetts högst relevant i denna analys.

I sin rapport konstaterar Governo att covid-19-pandemin har ställt höga krav på cheferna i Stockholms stad. Förutsättningar och uppdrag för cheferna har varierat, vilket har inneburit att chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer har hanterat krisen på olika sätt. Oavsett verksamhet och chefsnivå så beskriver de intervjuade ett antal beteenden som varit särskilt viktiga under pandemin.

Dessa är:

  • Kommunikativ förmåga
  • Förmåga att skapa trygghet och stabilitet
  • Lyhördhet och empati
  • Besluts- och handlingskraft
  • Tydlighet i inriktning och prioritering
  • Planering och ett strukturerat arbetssätt
  • Närvaro
  • Motivation
  • Flexibilitet

De utmaningar som cheferna upplevt är bland annat att prioritera när man upplever att allt är viktigt, att säkerställa en god arbetsmiljö, att informera och vara tydlig när förutsättningarna förändras, hantera medarbetares oro samt att säkerställa avlastning och återhämtning. Många lärdomar har kunnat dras och utveckling har skett under den långvariga krisen. Bland annat lyfter flera chefer fram att verksamheterna har uppvisat en stark omställningsförmåga.

Slutsatser som kan dras är att viktiga ledarskapsbeteenden är desamma under krisen som innan, det som skiljer är tempot och intensiteten. Governo bedömer att cheferna i stor utsträckning har klarat av sitt chefsuppdrag, samtidigt som det varit utmanande.

Fördjupad analys av ledarskapet under covid-19– Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf, 616 kB, nytt fönster)

Covid-19-pandemin har drabbat den äldre delen av befolkningen extra hårt. Trots stora ansträngningar att skydda de mest utsatta blev smittspridningen stor – även inom äldreomsorgen. Pandemin har inneburit en stor omställning för Stockholms stads äldreomsorg.

Utvärderingen visar att det har skett en omfattande förändring av, och påverkan på, verksamheterna. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden inom staden har drabbats av smitta. Det har inneburit en hög grad av lidande på grund av sjukdom och bortgång bland brukare samt svåra situationer med höga krav på anpassning, flexibilitet och engagemang hos chefer och medarbetare. Rapporten visar att områden inom äldreomsorgen som tidigare haft brister har särskilt uppmärksammats, som exempelvis bemanning och hälso- och sjukvårdskompetens.

Rapporten är framtagen av externa utvärderare och bygger främst på intervjuer med medarbetare och chefer. Fokus är på vård- och omsorgsboenden och hemtjänst. I rapporten dras slutsatser om hur krishanteringen fungerat och utvärderaren föreslår hur staden kan gå vidare för att utveckla äldreomsorgen.

Fördjupad analys av äldreomsorg – Utvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Utvärderingssekretariatets PM om analys av äldreomsorg (pdf, 265 kB, nytt fönster)

Stadens centrala krisledning

Under pandemin har stadens centrala krisledning varit aktiverad. Det är en tillfällig, parallell organisation som aktiveras när den vanliga organisationen inte räcker till för att hantera en kris. Hur har arbetet fungerat? Och hur kan krisledningen utvecklas inför kommande kriser?

Rapporten är framtagen av Försvarshögskolan och lyfter både styrkor och utmaningar. Bland styrkorna nämns att staden visat mod och handlingskraft, att det funnits ett tillitsfullt ledarskap inom krisledningen och att man tagit ett stort ansvar inom det regionala samarbetet. Utmaningar som lyfts är främst kopplade till stadens ordinarie organisation och styrning i förhållande till en mer hierarkisk krisorganisation samt till planering och arbetssätt inom krisledningen. Försvarshögskolan föreslår även åtgärder för att stärka den centrala krisledningen.

Stabsutvärdering – Stockholms stads centrala krislednings (CKL) hantering av covid-19 under den initiala fasen (pdf, 1,48 MB, nytt fönster)

De mest påverkade verksamheterna

Många av stadens förvaltningar och bolag har behövt ställa om under krisen. Vad har gjorts och hur har det fungerat? Hur har den centrala krisledningens beslut och ledning tagits emot?

Rapporten är genomförd av externa utvärderare och bygger främst på intervjuer med chefer inom staden. Den fokuserar på de verksamheter som påverkats mest under krisen och bedömer hur väl stadens inriktning, organisation och ledning har fungerat. Den föreslår åtgärder och även områden som staden kan analysera vidare för att fortsätta utvecklas.

Processutvärdering – Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin mars–september 2020 (pdf, 982 kB, nytt fönster)

Nästa steg för staden

För att samordna stadens utvärderingar av hanteringen av covid-19 har ett särskilt utvärderingssekretariat skapats. Här finns sekretariatets PM med synpunkter på de rapporter som hittills tagits fram. Sekretariatet kommenterar även vilka förbättringsförslag som man bedömer vara mest relevanta för staden, samt vilka områden man kommer fördjupa sig i framåt.

Utvärderingssekretariatets PM om fördjupad analys av ledarskapet under covid-19 (pdf, 157 kB, nytt fönster)

 

Utvärderingssekretariatets PM om process- och stabsutvärderingar (pdf, 288 kB, nytt fönster)

Uppdaterad