Våldsbejakande extremism

Stockholms stads arbete mot våldsbejakande extremism berör en stor del av stadens verksamheter.

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan också använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara en integrerad del av berörda förvaltningars och bolags arbete. Verksamheten ska anpassas utifrån existerande kunskap och forskning.

Det är också avgörande att det finns en strukturerad samverkan mellan staden, polisen, civilsamhället och andra nyckelaktörer. Samverkansarbetet utgår från lokala lägesbilder och lokala förutsättningar. Det innebär att behov och lösningar kan skilja sig åt mellan olika delar av staden men de långsiktiga målen och tillgången till kunskap och metodutveckling är gemensam.

Lokala handlingsplaner och samordnare i berörda nämnder

De nämnder med tillhörande verksamheter som främst berörs är:

  • stadsdelsnämnderna
  • socialnämnden
  • utbildningsnämnden
  • arbetsmarknadsnämnden
  • kulturnämnden
  • idrottsnämnden.

De berörda förvaltningarna har lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanerna utgår från lokala lägesbilder, det vill säga information om vilka organisationer som är aktiva inom respektive stadsdel, rekryteringsvägar med mera. De lokala handlingsplanerna ska revideras en gång per år.

Varje berörd förvaltning har också en samordnare mot våldsbejakande extremism.

Central samordnare mot våldsbejakande extremism

Stadsledningskontoret styr, leder och utvecklar arbetet mot våldsbejakande extremism. Stockholms stads centrala samordnare är placerad vid stadsledningskontoret och ansvarar bland annat för att skapa kunskapsunderlag, vara uppdaterad om aktuell forskning, bistå i kontakter med andra myndigheter, exempelvis polisen, utarbeta utbildningsmaterial och arrangera utbildningar för stadens medarbetare samt utgöra ett stöd för de lokala samordnarna med flera som inom staden som arbetar med våldsbejakande extremism.

Arbete med återvändare från krigsdrabbade områden

I staden finns utpekade medarbetare som ska stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med återvändare från krigsdrabbade områden. Arbetet går bland annat ut på att ta en första kontakt med individer kopplade till våldsbejakande extremism efter en polisiär bedömning kring lämplighet. Mötet sker tillsammans med polisen. Målsättningen är att socialtjänsten ska få möjlighet att erbjuda insatser. En förutsättning för att kunna sätta in insatser för vuxna är att de är villiga att ta emot stöd och hjälp.

Medarbetarna har också möjlighet att stötta stadsdelsförvaltningarna i barnavårdsutredningar med koppling till återvändare. Utredningarna initieras främst genom orosanmälningar.

Stockholms stad har tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer tagit fram en plan för att kunna ta emot återvändare från krigsdrabbade områden. Stadens främsta initiala ansvar är att ta hand om eventuella barn till återvändare utifrån socialtjänstens ordinarie uppdrag.

Vägledning i arbetet mot våldsbejakande extremism

Vägledningen hjälper stadens anställda kring hur de ska hantera en händelse, oro eller information kopplad till våldsbejakande extremism. Den ger också stöd kring vad som avses som våldsbejakande extremism och hur radikalisering kan påverka en individ.

Vägledning i arbetet mot våldsbejakande extremism (ppsx)

Uppdaterad