Våldsbejakande extremism

Stockholms stads arbete mot våldsbejakande extremism berör en stor del av stadens verksamheter.

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan också använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara en integrerad del av berörda förvaltningars och bolags arbete. Verksamheten ska anpassas utifrån existerande kunskap och forskning.

Det är också avgörande att det finns en strukturerad samverkan mellan staden, polisen, civilsamhället och andra nyckelaktörer. Samverkansarbetet utgår från lokala lägesbilder och lokala förutsättningar. Det innebär att behov och lösningar kan skilja sig åt mellan olika delar av staden men de långsiktiga målen och tillgången till kunskap och metodutveckling är gemensam.

Lokala handlingsplaner och samordnare i berörda nämnder

De nämnder med tillhörande verksamheter som främst berörs är:

  • stadsdelsnämnderna
  • socialnämnden
  • utbildningsnämnden
  • arbetsmarknadsnämnden
  • kulturnämnden
  • idrottsnämnden.

Varje berörd förvaltning har också en samordnare mot våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp stadens arbete mot våldsbejakande extremism.

Uppdaterad