Platssamverkan i Farsta strand

Stockholm ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Farsta strand är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Farsta strand är en stadsdel som drabbats hårt av en rad sprängningar och skjutningar under de senaste tre åren. Trygghetsmätningarna visar tydligt att boende upplever en otrygghet i sitt närområde. Därför satsar stadsdelsförvaltningen tillsammans med Familjebostäder och lokalpolisområdet på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen.

Gemensamma mål

Fokus för satsningarna i Farsta strand är:

  • en trygg och fin stadsmiljö
  • säkra och trygga allmänna utrymmen i fastigheterna
  • stärkt kollektiv förmåga bland boende.

Genomförda åtgärder

Trygg och fin stadsmiljö

Vi har genomfört trygghetsvandringar tillsammans med boende som lett till en lång rad åtgärder i stadsmiljön. Utöver det har större investeringar gjorts med utökad belysning, genom att röja siktskymmande buskage, upprustning av parkväg och satsningar på gemensamhetsodlingar samt etablering av boulebana.

Säkra och trygga allmänna utrymmen i fastigheterna

Stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder har en gemensam insats med trygghetsvärdar som är ute fem kvällar i veckan och inventerar källare, trapphus, vindsvåningar och utemiljön. De skickar varje kväll en detaljerad rapport med brister och fel som sedan åtgärdas av fastighetsägaren respektive stadsdelen.

Utöver trygghetsvärdarnas ronderingar har Familjebostäder gjort en omfattande investering i trygga källare på ett flertal adresser på Nordmarksvägen.

Stärkt kollektiv förmåga bland boende

Under 2021–2023 genomfördes fem träffar med fokus på att stärka den kollektiva förmågan. Dessa har skett utomhus på olika platser inom stadsdelen och samlat boende och verksamma i området. Syftet var både att informera och föra dialog samt att få boende att lära känna varandra och få större tillit och förtroende för varandra.

Organisation

De tre aktörer som samverkar i Farsta strand är stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder och lokalpolisområde Farsta-Vantör. Viktiga samarbetspartners är Svenska kyrkan, Stadsmissionen och utbildningsförvaltningen genom Magelungsskolan. Därpå kommer lokala hyresgästföreningen och andra ej formellt organiserade medborgargrupper.

Uppdaterad