Platssamverkan i Bromma stadsdelsområde

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Brommaplan är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Tyck till i trygghetsmätning 13 mars–11 april

Stockholms stad genomför insatser för att öka trivseln och tryggheten kring Brommaplan. Vi behöver nu veta hur du upplever tryggheten!

Vi genomförde denna typ av mätning förra året och då frågade vi även om förbättringsförslag. Vi fick glädjande in svar från cirka 500 personer och många konkreta förslag som vi nu har till grund för platsutvecklingen av Brommaplan. Förslagen handlade bland annat om belysningsförbättringar, trivselåtgärder och kulturupplevelser.

Årets enkät med fokus på trygghet

Årets enkät fokuserar främst på trygghetsupplevelsen vid Brommaplan. Genom att svara på denna enkät bidrar du till att påverka hur arbetet ska prioriteras och genomföras. Du kan svara till och med den 11 april.

Genomförda åtgärder 2020

Under ett år som präglades mycket av pandemin så har vi främst genomfört en del belysningsförbättringar i området. De sociala aktiviteter vi hade planerat för att levandegöra platsen under sommaren och hösten fick vi dessvärre skjuta på framtiden.

 • Under sommaren 2020 genomförde vi belysningsförbättringar vid Kapplandstrappan.
 • Vi förbättrade även belysningen under tunnelbanebron.
 • Under hösten 2020 förbättrade vi belysningen i Tunnlandsparken.
 • Under hösten genomförde vi en städning av torgområdet.
 • Under vinterveckorna så tände vi julbelysning i området kring tunnelbanan.

Resultat från tidigare trygghetsmätning

Här presenteras 2020 års trygghetsmätning vid Brommaplan inklusive förbättringsförslag för att utveckla området till en mer levande plats.

Presentation av trygghetsmätningens resultat (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Rapport och sammanställning av alla synpunkter som kom in (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Varför vi valt Brommaplan för platssamverkan

Brommaplan är en central kommunikationspunkt i Bromma mellan tunnelbana och bussar, från och till Ekerö eller från och till andra delar av Bromma med omnejd. På Brommaplan finns affärsverksamhet liksom samhällsservice som bibliotek, Kulturskola och vårdcentral.

Enligt polisens statistik för Brommaplan förekommer det olika typer av brott men andelen brott bedöms inte som hög. Det finns dock en allmän känsla av att Brommaplan upplevs som otryggt och då särskilt på kvällarna vilket bland annat kan läsas av i flöden på sociala medier, uttryck från näringsidkare, polisanmälningar med mera.

Upplevelsen av otrygghet hänger troligen samman dels med att Brommaplan är en knutpunkt mellan tunnelbana och bussar, en plats där man inte stannar utan i större utsträckning rör sig på, på väg någon annanstans.

Vidare är det troligt att området upplevs som skräpigt och nedgånget vilket troligen också bidrar till känsla av otrygghet.

Ett faktaunderlag om människors upplevelse av otrygghet finns dock inte specifikt för Brommaplan. För att skapa ett faktaunderlag till platsutvecklingen genomförs under våren en trygghetsmätning i området.

Ett första steg i platssamverkan våren 2019

Erfarenheten från andra platsutvecklingsprojekt visar att arbetet för att öka tryggheten på en plats är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och genomtänkta åtgärder i olika steg. Stadsdelsförvaltningen har under 2019 inlett ett sådant arbete i olika steg. Som en inledning hölls under våren 2019 en trygghetsdialog vid Brommaplan. Syftet med denna var dels att ge information om vilka insatser olika aktörer gör på Brommaplan samt få in invånarnas synpunkter på vilka åtgärder och aktiviteter de önskade se för att göra Brommaplan tryggare.

Vid trygghetsdialogen deltog representanter för olika verksamheter inom stadsdelen, polisen, föreningslivet, näringslivet, affärsidkare med flera. Ett första steg mot en platssamverkan togs därmed.

Organisation av arbetet med ett Tryggare Brommaplan

Under hösten 2019 formaliserades arbetet i projektform med en arbetsgrupp med uppdrag att analysera vilka metoder och åtgärder som behövs för att skapa ett tryggare Brommaplan. Arbetsgruppen består av representanter från

 • Bromma stadsdelsförvaltning
 • polisen
 • trafikkontoret
 • exploateringskontoret
 • stadsbyggnadskontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • idrottsförvaltningen.

Arbetsgruppen kommer att kompletteras med representanter från Region Stockholm, fastighetsägare samt näringsidkare i området.

Åtgärder för att öka tryggheten och skapa en mer levande plats

Gruppen har i ett första skede belyst dagens situation och vilka åtgärder och aktiviteter som initialt kan genomföras för att öka tryggheten. Hit hör fysiska åtgärder bland annat i form av förbättrad belysning, uppstädning av området, förändrad struktur av sittytor med mera. Hit hör också aktiviteter av olika slag för att utveckla området som en mötesplats för invånare. Det kan vara torgdagar, odlingsmöjligheter, spontanytor för rörelse med mera.

Uppdaterad