Platssamverkan på Odenplan, i Vasaparken och Observatorielunden

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Odenplan, Vasaparken och Observatorielunden är fokusområden för platssamverkan och trygghetsarbetet på Norrmalm.

Odenplan är idag en stadsdel med utmaningar kring upplevd trygghet. Platsen är liksom Klaraområdet en av stadens viktiga knytpunkter för pendeltåg, buss och tunnelbana. Alla dagar, året runt, passerar eller rör sig många människor i området.

Antalet brott och ordningsstörningar kring Odenplan är fler än i andra delar av stadsdelsområdet och i trygghetsundersökningen beskrivs platsen som något mer otrygg än andra plaster i stadsdelsområdet.

Vasaparken och Observatorielunden ligger i närheten av Odenplan och ingår i området för platssamverkan.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för platssamverkan kring Odenplan är att tryggheten ska öka och brott och ordningsstörningarna ska minska. Målet med sociala och situationella insatser är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för invånare och besökare i området och därmed försvåra för brott och ordningsstörningar.

Så arbetar vi med platssamverkan

Genom att gestalta och utforma Odenplan ska platsen bli tryggare, trivsammare och mer attraktiv att vistas på. När människor inte bara passerar utan stannar kvar på en plats bidrar den sociala kontrollen till att göra en plats tryggare.

Platssamverkansgruppen har regelbundna avstämningar för att vid behov gå in med insatser och åtgärder. Det kan handla om ökad vuxennärvaro eller högre närvaro av uniformerad personal.

Metod

För att visionen ska bli verklighet krävs nära och uthålligt arbete mellan myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Tillsammans kan vi förändra området kring Odenplan.

Organisation

Platssamverkan Odenplan, Vasaparken och Observatorielunden drivs inom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholm stad ansvarar för att tillsammans driva en varaktig förändring av platsen.

Medverkande parter i samverkan:

  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
  • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
  • Socialförvaltningen
  • Trafikkontoret
  • Stadsbiblioteket
  • Utbildningsförvaltningen
  • MTR
  • SL (Trygghetscentralen)
  • Avarn Security (Stadens ordningsvakter).

Uppdaterad