Platssamverkan vid Hässelby torg

Stockholm ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Hässelby torg är fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Hässelby torg är en plats inom stadsdelsområdet där vi under flera år har haft utmaningar med otrygghet och narkotikaförsäljning. Platsen är idag utpekad som en öppen drogscen.

Gemensamma mål

Målet är att platsen ska upplevas som trygg och den öppna drogscenen ska arbetas bort. Vi arbetar för att platsen inte ska vara på polisens lista över utsatta områden.

Arbetssätt och genomförda åtgärder

För att nå lyckade resultat arbetar vi strategiskt och kunskapsbaserat. Vi har genomfört en gedigen kartläggning av platsen och vi gör orsaksanalyser utifrån den. Vad är det som orsakar att det är otryggt och att brott begås på platserna?

I nästa steg tar vi fram olika aktiviteter som ska öka tryggheten, till exempel platsaktivering, fysiska åtgärder, ombyggnationer, och riktade insatser till köpare och säljare.

Vi jobbar utifrån Sara-modellen med kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning.

I dagsläget ligger fokus på att genomföra åtgärder. Arbetetssättet har lett till att platsen fylls med aktiviteter. Vissa platser på torget behöver byggas om för att bygga bort otryggheten. Vi har kunnat identifiera vilka som är köparna och säljarna och kan därför rikta insatserna.

Organisation

Platssamverkan sker inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. En projektgrupp tar fram riktlinjer och beslutar om åtgärder som sedan genomförs i riktade arbetsgrupper som till exempel jobbar med fysiska platsen mot köpare och säljare och med kommunikation.

I platssamverkan deltar stadsdelsförvaltningen, lokalpolisområde Vällingby, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och Hässelby-Vällingby fastighetsägare.

Boende och näringsidkare är referenspersoner till arbetsgrupperna och får tycka till om åtgärder.

Uppdaterad