Platssamverkan Akalla by

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Akalla by är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Uppstart av platssamverkan vid Akalla by inleddes i april 2020 efter att verksamheter vid platsen påtalat problem kopplade till trygghet och trivsel. Några av problemen som framkommit var nedskräpning, olovlig trafik och ungdomshäng på kvällar.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för platssamverkan vid Akalla by är att platsen ska bli tryggare och trivsammare för den som vistas eller passerar där. Detta bland annat genom att renhållningen blir bättre, den olovliga trafiken upphör och stök och problem kopplade till ungdomshäng minskar.

Så arbetar vi med platssamverkan

Berörda parter gör en översyn och formulerar en gemensam nulägesbild. Arbetet genererar ett förslag på åtgärder för att skapa trygghet på platsen.

Genomförda åtgärder

 • Tillfälliga toaletter placerades ut under perioden maj–september 2021.
 • Städinsatserna utökades under sommaren.
 • Ökad närvaro av fältassistenter på platsen.

Organisation

Arbetet med platssamverkan vid Akalla by inleddes 2020 och utgår från Stockholms stads modell för platssamverkan och från den lokala samverkansöverenskommelsen som staden har slutit med lokalpolisområde Järva.

De olika aktörerna har ansvar för området på olika sätt. Genom platssamverkan samordnas insatserna.

Deltagande aktörer är:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • fastighetskontoret
 • polisen
 • Akalla 4H
 • Kista Sports Club.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Syftet med den lokala samverkansöverenskommelsen är att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Parter som ingår är:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • lokalpolisområde Järva.

Samverkansgrupp för brottsutsatta platser

Det finns en struktur för den strategiska samverkansgruppen för brottsutsatta platser som Järva stadsdelsförvaltning sammankallar.

Övriga deltagare i den strategiska gruppen är:

 • polisen
 • fastighetsägare Järva
 • bostadsbolagen
 • Fastpartner
 • SISAB
 • trafikkontoret
 • exploateringskontoret
 • utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad