Platssamverkan vid Rinkebyskolan

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Rinkebyskolans utemiljöer är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Platssamverkan vid Rinkebyskolan inleddes i december 2020 efter att både lokala verksamheter och Polisen påtalat problem med bland annat narkotikaförsäljning. Det framkom också att elever på Kulturskolan kände sig otrygga när de skulle till sina aktiviteter och behövde passera ungdomar som samlades på kvällarna. Dessutom var skolan drabbad av skadegörelse genom exempelvis krossade fönster.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för platssamverkan vid Rinkebyskolan är att platsen ska bli tryggare och trivsammare för den som vistas eller passerar där.

Så arbetar vi med platssamverkan

Berörda parter gör en översyn och formulerar en gemensam problembild. Denna analyseras och genererar förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Genomförda åtgärder:

 • förbättrad belysning
 • förbättrad insyn genom trädbeskärning och borttagning av buskar
 • borttagning av stenar som kan användas vid fönsterkross
 • borttagning av byggnad som skymde insynen
 • polisinsats med fokus på narkotikahandel
 • ökad närvaro av fältassistenter på platsen
 • ansökan om kameraövervakning.

Organisation

Arbetet med platssamverkan vid Rinkebyskolan utgår från Stockholms stads modell för platssamverkan och från den lokala samverkansöverenskommelsen som staden har slutit med lokalpolisområde Järva.

I samverkan ingår de aktörer som har ansvar för området på olika sätt. Genom platssamverkan samordnas insatserna.

Deltagande aktörer är:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • Rinkebyskolan
 • kulturförvaltningen
 • idrottsförvaltningen
 • SISAB
 • Polisen.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Syftet med den lokala samverkansöverenskommelsen är att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Parter som ingår är:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • lokalpolisområde Järva.

Samverkansgrupp för brottsutsatta platser

Det finns en struktur för den strategiska samverkansgruppen för brottsutsatta platser som Järva stadsdelsförvaltning sammankallar.

Övriga deltagare i den strategiska gruppen är:

 • Polisen
 • fastighetsägare Järva
 • bostadsbolagen
 • Fastpartner
 • SISAB
 • trafikkontoret
 • exploateringskontoret
 • utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad