Platssamverkan i Hökarängen

Stockholm ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Hökarängen är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Hökarängen är en stadsdel som långsiktigt utvecklats i en positiv riktning men som fortfarande har socioekonomiska utmaningar. Utöver det har boende i stadsdelen under perioder, genom trygghetsmätningen, uppgett en stor otrygghet.

En omfattande trygghetskartläggning visade att det framförallt är otryggt vid David Helldéns torg och de två tunnelbaneuppgångarna samt att otryggheten primärt grundar sig i en missbruksproblematik på torget samt försäljning och hantering av narkotika.

Gemensamma mål

Arbetet i Hökarängen baserar sig på tre ben:

  • uppfräschning och aktivering av torget
  • hantering av missbruksproblematiken
  • fokus på den narkotikaförsäljning som sker i området.

Genomförda åtgärder

Uppfräschning och aktivering av torget

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med trafikkontoret inlett en omfattande upprustning av David Helldéns torg. Satsningen möjliggörs genom trygghetsinvesteringsmedel från staden centralt och innebär ny växtlighet, bänkar och tillförandet av lekytor.

Under 2022 och 2023 genomfördes 60 olika sociala aktiviteter på torget för att få fler att vistas där. Under vinterhalvåret har stadsdelsförvaltningen i samarbete med Stockholmshem etablerat en välbesökt syntetisbana på platsen.

Hantering av missbruksproblematiken

Ett vanligt förekommande skäl som angavs i trygghetsdialogen, framförallt hos unga tjejer och seniorer, till att torget upplevdes otryggt var de många vuxna missbrukare som vistades där, särskilt sommartid.

Här har arbetet bestått av en kombination av utökad kontroll med ordningsvakter och polis som avvisat eller omhändertagit tydligt påverkade personer. De bedriver även ett uppsökande arbete och utredning kring orsakerna till att man samlas på just den här platsen.

Narkotikaförsäljning

Centrala Hökarängen är identifierad som den sista öppna drogscenen inom Farsta stadsdelsområde. Även om den öppna försäljningen har minskat, och inte är på samma nivå som andra öppna drogscener, så finns ändå problemet kvar.

Staden arbetar intensivt tillsammans med polisen för att komma åt problemet. Bland annat har lokalpolisområdet satt upp kameraövervakning på ett antal platser och genomför ronderingar i källare och allmänna utrymmen med jämna mellanrum för att lokalisera gömmor.

Andra åtgärder

Utöver det har andra mindre åtgärder gjorts:

  • Fritidsgårdens öppettider har justerats för att täcka ett glapp som fanns från att Hökarängsskolans fritidshem stängde.
  • Kommunikationen med Hökarängsborna har förstärkts på sociala medier.

Organisation

Aktörerna som samverkar i Hökarängen är stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, Stockholmshem, lokalpolisområde Farsta-Vantör samt Hökarängens företagarförening.

Viktiga samarbetspartners i arbetet är också Familjebostäder, Svenska kyrkan, HEBA fastigheter samt ett antal kultur- och civilsamhällesaktörer.

Uppdaterad