Platssamverkan i Tensta

Tensta centrum är en levande stadsdel där många olika kulturer möts. Samhörigheten mellan människor och ett brett föreningsliv är något som bidrar till att skapa trygghet och trivsel bland dem som bor på platsen.

Grönområden och platsens många parker bidrar också till tryggheten och är uppskattade av de boende. Områdets arkitektur är genom miljonprogrammet unikt och av intresse internationellt. När området planerades var både byggandet av ett välfärdssamhälle och tryggheten i fokus. Genom att separera bilvägar från gång- och cykelvägar var tanken att området skulle vara tryggt för bland annat barn och unga att röra sig i.

Motbilden till de positiva värden är droghandel, gängkriminalitet och unga män som dominerar platsen under kvällen och natten. Försäljning av droger sker öppet och har blivit en del av stadsbilden. Området upplevs även eftersatt och beskrivs ibland med ord som grått, trist, betong, skräpigt och förstörelse.

Mål och vision

Det övergripande målet är att Tensta centrum ska upplevas tryggt, trivsamt och attraktivt av boende, besökare och verksamma i området.
Det övergripande målet ska nås genom att

 • Tensta centrum upphör att vara en öppen drogscen
 • de som bor eller vistas på platsen deltar i utvecklingen av platsen och tar del av de aktiviteter som erbjuds
 • fysiska förbättringar, kameraövervakning och ordningsvakter ökar tryggheten på platsen.

Så arbetar vi med platssamverkan

Arbetet med platssamverkan i Tensta centrum innebär olika former av aktiviteter och event för att skapa en välkomnande, inkluderande och interaktiv stadsmiljö. Renhållning och underhåll är grundläggande för att öka tryggheten i området. Utformningen av den offentliga miljön ska vara inkluderande och trygg samtidigt som den har sin egen identitet.

Aktiviteter och event som utgår från årstider och målgruppers olika behov och önskemål tas fram. Arbetet sker i nära samverkan med olika aktörer och med civilsamhället. Ett annat exempel är gemensamma trygghetsinventeringar.

Närvaron av vuxna ska öka. Det kan vara boende och verksamma i området, men också fältassistenter, civilsamhälle, polis och ordningsvakter.

Organisering av arbetet

Platssamverkan Tensta centrum innebär ett samordnat och intensifierat samarbete mellan stadsdelsförvaltningens verksamheter och nedanstående aktörer:

 • trafikkontoret
 • idrottsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • utbildningsförvaltningen
 • exploateringskontoret
 • stadsbyggnadskontoret
 • Polismyndigheten, lokalpolisområde Rinkeby
 • Järva fastighetsägarförening
 • SL och trafikförvaltningen, Region Stockholm
 • MTR
 • Tensta konsthall
 • RF-SISU Stockholm
 • lokalt näringsliv.

Uppdaterad