Platssamverkan i Klara och på Sergels torg

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Klaraområdet och Sergels torg är fokusområden för platssamverkan och trygghetsarbetet på Norrmalm.

Kvarteren i Klara och Sergels torg anses vara en riskmiljö för unga att vistas i. De anmälda brotten i området är högre än i andra delar av Stockholm och området klassas som en öppen drogscen, det vill säga det säljs droger regelbundet och förhållandevis öppet.

Klaraområdet är den sydvästra delen av Norrmalm, några kvarter runt Sergels torg och Centralstationen.

Gemensamma mål

Visionen för Stockholms stads och polisens samverkan på platsen är att Klaraområdet ska vara en varaktigt trygg och trivsam plats för boende, besökare och verksamma.

Målen för platssamverkan:

 1. Klaraområdet är inte en öppen drogscen.
 2. Boende, besökare och verksamma upplever platsen som trygg.
 3. Boende, besökare och verksamma upplever inte att narkotikamissbruk stör ordningen i området.
 4. Stockholm stads medarbetare upplever platsen som trygg att arbeta på.
 5. Våldshandlingar och narkotikahandel i området har minskat.

Så arbetar vi med platssamverkan

För att visionen ska bli verklighet krävs uthålligt arbete mellan flera aktörer som myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Tillsammans kan vi förändra Klaraområdet.

Metod – helhetsperspektiv och formaliserade forum för platssamverkan

Platssamverkan mellan aktörer med olika funktioner och roller ger förutsättning att arbeta med helhetssyn för både social och situationell prevention.

Den sociala preventionen omfattar:

 • brottsförebyggande arbete
 • att beivra brott och formell kontroll med närvaro av polis
 • ordningsvakter
 • uppsökande socialsekreterare
 • fältassistenter.

För att en plats ska förändras behövs även den informella kontrollen genom närvarande verksamheter, olika slags aktiviteter som kulturevenemang och event som uppmuntrar människor att stanna kvar på platsen och inte bara passera. Detta bidrar till en högre social kontroll. I samverkan ingår även arbete med stadsmiljön och stadsbyggnation samt belysning och städning.

Lokal för samverkan

På Sergels torg, mitt i Klaraområdet finns en lokal för platssamverkan som är en mötesplats för samverkande aktörer. Lokalens synlighet och placering har ett signalvärde för boende och alla som rör sig i området.

Lokalen används vid gemensamma utsättningsmöten, för kunskapsutbyte om lägesbilder och omvärldsbevakning samt för utbildning och planeringsmöten.

Organisation

Vision Klara drivs inom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholms stad ansvarar för att tillsammans driva en varaktig förändring av Klaraområdet.

Samverkan mellan samhälle och näringsliv

För att förändra Klaraområdet behöver många aktörer delta och samverka. Platssamverkan genomförs på ett metodiskt och strukturerat sätt på såväl strategisk som operativ nivå.

Medverkande parter i samverkan:

 • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
 • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
 • Socialförvaltningen
 • Trafikkontoret
 • Kulturhuset Stadsteatern
 • Exploateringskontoret
 • Trafikförvaltningen
 • Fastighetskontoret
 • Jernhusen
 • MTR
 • Länsstyrelsen i Stockholm.

Uppdaterad